Құрылымдық және функционалдық материалдар

Сипаттама: Пән құрылымдық материалдардың, ядролық отынның және ерекше физикалық қасиеттері бар материалдардың құрамының, құрылымының және пайдалану шарттарының байланысын анықтайды , сонымен қатар жоғары және төмен температура, радиациялық сәулелену, агрессивті ортаның коррозиялық әсері және әртүрлі кернеулердің әсер ету жағдайында жұмыс істейтін құрылымдық элементтерге арналған материалдарды таңдаудың негіздемесін көрсетеді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер