Материалдарды зерттеу әдістері

Сипаттама: Бұл пән ядролық энергетика материалдарының құрылымы мен қасиеттерін зерттеу үшін қолданылатын қазіргі заманғы әдістермен таныстырады. Микроқұрылымдық талдаудың негізгі әдістері, жылуфизикалық әдістер, механикалық қасиеттерді зерттеу және ЯЭҚ әр түрлі тораптарына арналған нейтрондардың флюенсін анықтау әдістері қарастырылады. Заманауи талдау жабдықтарының жаңа мүмкіндіктеріне ерекше назар аударылған.

Кредиттер саны: 7

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер