Инженерлік және компьютерлік графика

Сипаттама: Оқу пәні кеңістіктік түсініктерді және конструктивті-геометриялық ойлауды, кеңістіктік формаларды және іс жүзінде сызба, математикалық модель түрінде жүзеге асырылатын кеңістіктің графикалық модельдері негізінде талдау және синтездеу қабілетін дамытуға мүмкіндік береді. Курсты игеру барысында студенттерде әртүрлі мақсаттағы техникалық сызбаларды орындау және оқу, құрылымдық және техникалық құжаттарды дайындау үшін қажетті құзіреттіліктер қалыптасады.

Кредиттер саны: 3

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер