Қарапайым дифференциалдық теңдеулер

Сипаттама: Бұл пәннің оқыту курсынан келесі бөлімдерден теориялық және практикалық сұрақтар оқытылады: параметрге тәуелді интегралдар; туындыға қатысты рұқсат етілген бірінші ретті қарапайым дифференциалдық теңдеулер; ҚДТ жүйесі; сызықты емес ҚДТ; Коши есептері; Адамар бойынша Коши есептерін қою дұрыстығы, вариациялық есептеу.

Кредиттер саны: 6

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер