Комплексті айнымалы функцияның теориясы

Сипаттама: Бұл пәнде кешенді айнымалы функцияның теориясының негіздері баяндалған. Курстың дәстүрлі бөлімдерімен қатар көп мәнді аналитикалық функциялар және қарапайым асимптотикалық әдістер толық қарастырылған. Сонымен қатар, екінші ретті қарапайым сызықты дифференциалдық теңдеулердің аналитикалық теориясы, жазықтықтағы Пуассон теңдеуі үшін Дирихле есептері, өріс теориясының кейбір физикалық есептері, операциялық есептеулер қарастырылды.

Кредиттер саны: 4

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер