Материалтанудағы жылуалмасу

Сипаттама: Жылу мен массаны беру үрдістері ядролық энергетиканы қоса алғанда, өнеркәсіптің энергетикалық салаларында ерекше маңызға ие. Бұл заманауи теория баяндалатын пәнді оқыту мақсатын анықтайды, сонымен қатар оны ЯЭҚ - да болатын жылу және массаалмасу үрдістерінің есептеулерінде қолдануды қарастырады.

Кредиттер саны: 3

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер