Материалдарды компьютерлік модельдеу негіздері

Сипаттама: Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттерде инженер-физиктің кәсіби құзыреттілігінің базалық және арнайы деңгейіне сәйкес келетін кәсіби міндеттерді шешу үшін қажетті конденсацияланған ортадағы физикалық үрдістерді компьютерлік моделдеу бойынша білім жүйесі қалыптасуы тиіс.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер