Жалпы физика (толқындар және оптика)

Сипаттама: Пән жаратылыстану-ғылыми модульге кіреді және студенттердің құзыреттілігін қалыптастырады. Қазіргі жаратылыстану-ғылыми дүниетаным және ғылыми ойлау. Осы пән аясында студенттер аспаптармен және жабдықтармен жұмыс істеу дағдысын/іскерлігін меңгереді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер