Қатты дененің радиациялық физикасы

Сипаттама: Осы пән тез бөлшектердің ықпал етуі кезінде материалдарда пайда болатын радиациялық әсерлер туралы мәліметтер береді. Алынған білім "Реакторлық материалтану", "ЯЭҚ құрылымдық материалдары", "Радиациялық материалтанудың арнайы сұрақтары" және т.б. сияқты бірқатар арнайы пәндерді терең түсіну, мамандық бойынша курстық жоба және дипломдық жобаны орындау үшін қажет болады.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер