Физикалық химия негіздері және есептеуіш термодинамика

Сипаттама: Жеке заттардың және олардың қоспаларының құрылысы мен қасиеттері, химиялық және фазалық өзгерулердің ағу заңдылықтары, химиялық және фазалық тепе-теңдік күйлеріне қол жеткізу шарттары және физика-химиялық түрленулермен қоса жүретін энергетикалық әсерлер қарастырылған. Материалтануды сипаттайтын, атап айтқанда фазалық диаграммаларды құру кезінде қолданылатын термодинамикалық мәселелерді модельдеуге арналған есептеуіш термодинамиканың негіздері баяндалған.

Кредиттер саны: 4

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер