Физикалық кристаллография

Сипаттама: Пәнде кристаллография негіздері, кристалдардың симметриясы, кристалдардың физикалық қасиеттеріне симметрияның әсері, кристалды құрылымдардың негізгі типтері, моно - және поликристаллдардың пластикалық деформациясының кристаллографиясы, поликристаллдардағы текстураны сипаттау тәсілдері, фазалық айналулар кристаллографиясы және бөлім шекаралары қарастырылған

Кредиттер саны: 3

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер