Конденсацияланған күй физикасы

Сипаттама: Пәнді оқу кезінде атомдар құрылысының теориясының негіздері, атомаралық өзара әрекеттесу және байланыс түрлері, конденсацияланған күйдің электрондық теориясының негіздері, металл жүйелердегі фазалардың құрылысы мен түзілу принциптері, конденсацияланған жүйелердегі диффузия, фазалық айналудың термодинамикасы мен кинетикасы қарастырылады.

Кредиттер саны: 4

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер