Атомдық физика

Сипаттама: Осы пән аясында студенттер кванттық физика негіздерімен: жылу сәуле шығару теориясымен, Атом және молекулалық спектраскопиямен, қатты дененің теориясымен, радиоактивтілік құбылысымен танысады. Студенттер атом ядросының физикасы және элементар бөлшектер туралы жалпы түсінік алады

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер