Векторлық және тензорлық талдау

Сипаттама: Пән Математикалық талдаудың үшінші бөлігі болып табылады. Бұл курста келесі бөлімдерден теориялық және практикалық сұрақтар оқытылады: сандық және функционалдық қатарлар, еселік, қисық сызықты және беттік интегралдар, векторлық және тензорлық талдау.

Кредиттер саны: 6

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер