Түйіспелі, балқытып және дәнекерлеп пісірудің технологиясы мен жабдықтары

Сипаттама: Пісіру кезінде болатын физика-химиялық процестерді түсіну үшін қажетті негізгі ұғымдар мен ережелер. Бұл процестер дәнекерленген қосылыстардың сапасына тікелей әсер етеді, оларды білу контактілі дәнекерлеудің әртүрлі әдістерін және дәнекерленген қосылыстардың қасиеттерін басқаруға мүмкіндік береді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Студенттерді пісіру кезінде болатын физикалық-химиялық, металлургиялық, жылулық, фазалық және құрылымдық ауысу процесстерінің негізімен таныстыру болып табылады, және осы процесстердің пісіру қосылыстарына әсерін оқыту.
Міндет
 • Студенттерге пісіру процессі жайлы бастапқы сипат беру, келесі пісіру пәндерін оқуға дайындау, пісіру технологиясында студенттердің бейімделуіне көмектесу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • түйіспелі пісірудегі машина таңдау және пісіру технологияларына жақсы бейімдел
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • металлдың физикалық қасиеттеріне байланысты түйіспелі псіріу машиналарында пісіру бағдарламасы мен түрлі металдар мен қорытпалардың пісірілуін бағалауда практикалық тәжірибе алу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • пісіру кезіндегі ақаулар пайда болуының табиғатын жақсы меңгеру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • түйіспелі пісіруді пайдалана отырып, роботтандыру, механикаландыру, автоматтандыру мәселелерін меңгер
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • түйіспелі пісіруді пайдалана отырып, роботтандыру, механикаландыру, автоматтандыру мәселелерін меңгеру,
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Кіріспе. Дәнекерлеу қосылыстарының түрлері.
 • Контактілі дәнекерлеу әдістерінің жіктелуі
 • Контактілі дәнекерлеу кезінде қосылыстарды қалыптастыру.
 • Режимдерді есептеу
 • Контактілі дәнекерлеу машиналарының электр бөлігі мен механизмдері
 • Машиналардың жүктеме және сыртқы сипаттамалары
 • Нүктелік және рельефтік дәнекерлеу технологиясы
 • Көміртекті болатты дәнекерлеу технологиясы
 • Түсті металдарды дәнекерлеу технологиясы
 • Тігісті дәнекерлеуге арналған машиналар
 • Түйісу дәнекерлеу технологиясы
 • Түйісу пісіруге арналған машиналар
 • Контактілі дәнекерлеуге арналған машиналарды монтаждау және техникалық қызмет көрсету
 • Дәнекерлеу сапасын бақылау
 • Жабдықтарды пайдалану және қауіпсіздігі
Негізгі әдебиет
 • Лопухов Ю.И. Технология и оборудование контактной сварки: Конспект лекций для студентов специальности 5В071200 «Машиностроение» специализации «Оборудование и технология сварочного производства» всех форм обучения / ВКГТУ. - Усть-Каменогорск, 2013. - 90 с. 2 Лопухов Ю.И. Технология и оборудование контактной сварки: Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Технология и оборудование контактной сварки» для студентов специальности 050712 «Машиностроение» специализации «Оборудование и технология сварочного производства» всех форм обучения / ВКГТУ. - Усть-Каменогорск, 2010. - 57 с. 3 Лопухов Ю.И. Оборудование и технология контактной сварки. Методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов специальности 050712 «Машиностроение» специализации «Оборудование и технология сварочного производства» / ВКГТУ. - Усть-Каменогорск, 2010. -25 с. 4 Технология и оборудование контактной сварки: Учебник:- / М.Д. Баннов.-3-е изд. –М: Изд. Академия, 2009-224 с.
Қосымша әдебиеттер
 • Теория сварочных процессов./Под ред. В.М. Неровного – 2010, 752 с.