Теориялық оқудан үзілмей өткізілетін, қосымша магистерлік жобаны қамтитын магистранттардың эксперименттік-зерттеу жұмыстары

Сипаттама:

Кредиттер саны: 5

Компонент: Міндетті компонент

Цикл: Қосымша оқу түрлері