Темірбетон көпірлерді жобалау

Сипаттама: Жолдардағы жасанды құрылымдар туралы жалпы ақпарат. Жолды жобалау. Кіріктірмелі темірбетон ғимараттарын жобалау. Кіріктірілген көпірлердің бөліктерін қолдау және қолдау. Пучок бөлінген аралық конструкциялар элементтеріндегі күштерді анықтау. Күштің, деформацияланудың және жарыққа төзімділіктің аралық құрылымдарының элементтерін есептеу.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • «Көліктегі жасанды үймереттер» пәнді оқыту негізгі мақсаты студенттерге автомо-биль жолдарындағы заманауи жасанды құрылымдармен және оларды жобалау негіздер-мен таныстыру.
Міндет
  • Пәннің мақсатына жету міндеттері: - әр түрлі көпірлердің құрылымын және басқа жасанды құрылымдарды оқу; - көпірлердің неізгі есептерін оқу; - көпірлерді салу және пайдалану негізгі тәсілдерін оқу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Көлік құрылысындағы инженерлік құрылыстарды жобалау мен салудың ғылыми негіздерін білу және түсіну
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Көлік құрылысында инженерлік құрылыстарды жобалау және салу туралы білім мен түсініктерді қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Көлік құрылысындағы инженерлік құрылыстарды жобалау мен салудың ғылыми негіздерінің пайымдауларын қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • коммуникативтік қабілеттер
Негізгі әдебиет
  • 1. Инженерные сооружения в транспортном строительстве. В 2кн. Кн. 1 и 2/ (П.М. Саламахин, Л.В. Маковский, В.П. Попов идр.); под ред. П.М. Саламахина. – М.: Академия, 2007 2. Байнатов Ж.Б., Тулебаев К.Р., Базанова И.А. Инженерная геология и защита дорог от опас-ных природных явлений. – Алматы, КазАТК, 2010 3. ГОСТ 33152-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Классификация тоннелей. – Москва. ФГУП «РОСДОРНИИ», 2014 4. ОДМ 218.2.012-2011. Отраслевой дорожный методический документ. Классификация кон-структивных элементов искусственных дорожных сооружений 5. ОДМ 218.2.049-2015. Рекомендации по проектированию и строительству габионных кон-струкций на автомобильных дорогах