Жол шарттары және қозғалыстың қауіпсіздігі

Сипаттама: Бүл пән қажетті білім алуға мүмкіндік береді: жолдың көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері мен сипаттамаларын анықтау; жолдың көлік құрылысы ретінде жұмыс істеу ерекшеліктері; нақты жол жағдайларында көлік ағындарының қозғалыс заңдылықтары, жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша нақты міндеттерді шешу.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пәнді оқытудың негізгі мақсаты студенттердің алған білімдерін келешекте тәжірибеде автомобиль жолдарын тексеруді ұйымдастыру кезінде қолдана білулері; көлік ағынының қозғалыс қауіпсіздігі мен жолдың пайдалану көрсеткіштерін бағалай білулері; қозғалыс қауіпсіздігін және жолдың көліктік-пайдалану сапа көрстекіштеріне байланысты кешенді шараларды ұйымдастыра білу болып табылады.
Міндет
  • Пәнді оқытудың негізгі міндеті болып – жолдың көліктік-пайдалану сипаттамаларымен, жол көрсеткіштерін пайдаланудың бағалау әдістерімен, қозғалыс қауіпсіздігін жоғарлату тәсілдері және қауіпті телімдерін анықтаумен таныстыру болып табылады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Жолдың көліктік жұмысының негізгі көрсеткіштері мен сипаттамаларын; көліктік құрылым ретіндегі жол жұмысының ерекшеліктерін; нақты қозғалыс жағдайларындағы көлік ағыны қозғалысының заңдылықтарын білу қажет.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Теориялық білімін жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуде нақты міндеттерді шешуде қолдана алу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Теориялық білімін автомобиль жолдары жұмысының тиімділігін арттыруда жағдай жасауға қолдана білуі.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Конструкторлық және ұйымдастыру шараларын жүзеге асыру барысында профессионалды қызметтің маманға қоятын білім мен оқудың біліктілік талап сипаттарының деңгейіне жету.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Күнделікті профессионалдық қызметте қажетті жаңа арнайы білімінің дағдысын игеру және магистратурада білімін жалғастыру.
Негізгі әдебиет
  • Бабков В.Ф. Дорожные условия и безопасность движения. - М.: Транспорт, 2005. - 208 с. Методические указания по проведению практических занятий по дисциплине "Дорожные условия и безопасность движения" для студентов специальности 050901"Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта"/ Пшеничная О.А. - Усть-Каменогорск: ВКТУ, 2011. - 52 с. Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине "Дорожные условия и безопасность движения" для студентов специальности 050901"Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта"/ Пшеничная О.А. - Усть-Каменогорск: ВКТУ, 2007. - 33 с.