Автокөлік психологиясы

Сипаттама: Инженерлік психологияның (автокөлік психологиясының) негіздерін зерттеу және оларды жүргізушілерді оқыту және жаттықтыру әдістерін жетілдіру бойынша одан әрі практикалық қызметте пайдалану. Адам факторының рөлі, пайда болған ЖКО. Автомобильдерді пайдалану кезінде адамның психофизиологиялық және жеке ерекшеліктерін есепке алу үшін жүргізушілердің еңбегі мен демалуының ғылыми негізделген режимдерін, жүргізушілерді даярлаудың заманауи әдістерін әзірлеу.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • 1. Пәнді оқытудың мақсаты жол қозғалысының қатысушылары ретінде жүргізушілердің жеке психофизиологиялық ерекшеліктерін оқу; Қазақстан автомектептерінде жүргізушілерді даярлаудың қазіргі замағы жүйесі туралы түсінік алу; жүргізуішілердің психологиясының жол қозғалыс қауіпсіздігіне әсерінің заңдылықтарын оқу; жүргізушілерді даярлаудың қазіргі заманғы әдістерімен, жабдықтарымен және оқытудың техникалық құралдарымен танысу болып табылады.
Міндет
  • Пәнді оқытудың негізгі тапсырмалары: - жүргізушілерді даярлаудың әдістемелерін және түрін оқу; - жүргізушілерді даярлауда, олардың психофизилогиялық сипаттамаларын ескере отырып теориялық негіздерді оқытудың әдістемесін оқу; - автожаттықпаларда және автодромдарда оқытудың әдістемелерін оқу; - әртүрлі жол жағдайларында жүргізуге оқытудың тәсілдерін оқу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Курсты оқудың нәтижесінде студент білуі және түсінуі тиіс: - автомобиль жүргізуішісі қызметінің психофизиологиялық негіздері; - автомобиль жүргізушілерін дачрлаудың әдістемелері; - жол-көлік оқиғасының туындауында адам факторының ролі; - автомобиль жүргізушісі сенімділігінің негізгі факторлары.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Пәнді оқудың нәтижесінде студент алған теориялық білімдерін жол қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша нақты тапсырмаларды; пәнді оқу үрдісінде алған теориялық білімін жүргізуішілерді даярлаудың сапасын көтеруге қолдану. Автмобиль жүргізушілерінің қателерімен байланысты жол көлік оқиғаларын төмендету мәселелері бойынша негізгі білімдерді меңгеру.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Автомобиль жүргізушілерін даярлау аумағында тәжірибелік тапсырмаларды шешу үшін теориялық білімдерін қолдана алу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Қойылған тапсырмаларды шешудің тиімді іздеу тәсілдерін білу, ғылыми-техниалық ақпаратты және алдыңғы қатарлы тәжірибені қолдану.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Жүргізушілердің психофизилогиялық қасиеттерін бағалауға арналған техникалық құралдарды және әдістерді қолдану бойынша студенттердің тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру.
Негізгі әдебиет
  • 1) Курьянова, О.Е. Применение профессионального отбора для реализации индивидуального подхода при подготовке водителей транспортных средств / О.Е. Курьянова // Автотранспортное предприятие. – 2016. – № 6. – С. 9–13. 2) Курьянова, О.Е. Повышение безопасности дорожного движения методами совершенствования системы подготовки водителей транспортных средств / О.Е. Курьянова // Автотранспортное предприятие. – 2014. – № 6. – С. 12–16. 3) Романов, А.Н. Автотранспортная психология: учебное посо- бие для студентов высших учебных заведений / А.Н. Романов. – М.: Академия, 2002. – 224 с. 4) Курьянова, О.Е. Введение в инженерную психологию и эргономику. Подготовка водителей автотранспортных средств: учебное пособие / О.Е. Курьянова, В.В. Дронсейко. – М.: МАДИ, 2017. – 92 с. 5) Семенов Юрий Николаевич, Семенова Ольга Сергеевна. Транспортная психология: для студентов всех форм обучения направления 190700.62 «Технология транспортных процессов» профилей 190701.62 «Организация перевозок на автомобильном транспорте» и 190709.62 «Организация и безопасность движения» / Ю.Н. Семенов, О.С. Семенова. – Электрон. дан. – Кемерово: КузГТУ, 2012.