Жол қозғалысын ұйымдастыру

Сипаттама: Жол қозғалысын ұйымдастырудың негіздері қарастырылған; көлік пен жаяу жүргіншілер ағынының сипаттамалары көрсетілген; жол қозғалысын зерттеудің белгілі әдістері мазмұндалған; көше-жол торабының жекелеген нысандарындағы қозғалысты ұйымдастырудың тәжірибелік шараларына көп көңіл бөлінген.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Пәннің негізгі мақсаты жол жүрісін ұйымдастырудың теориялық негіздерімен, көлік құралдарының және жаяу жүргіншілердің көшелер мен жолдарда жүрісін сипаттайтын негізгі көрсеткіштерімен, жол жүрісін ұйымдастырудың негізгі зерттеу әдістерімен таныстыру болып табылады
Міндет
  • - көліктердің және жаяу жүр-гіншілер ағынының негізгі сипатын анықтау; - жол жүрісін зерттеудің негізгі әдістерімен танысу; - жол жүрісін ұйымдастыруды жобалаудыі негізгі әдістемесімен танысу; - жол жүрісін әртүрлі жағдайларда ұйымдастырудың кең таралған әдістерімен, оларды тәжірибеде қолдану мысалдарымен танысу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • - жол жүрісінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы нормалық құжаттардың негізгі қағидаларын; - жол жүрісін ұйымдастыру-дың теориялық негіздерін; - көлік құралдары мен жаяу жүргіншілердің қозғалысын сипаттайтын көрсеткіштерді; - жол жүрісін ұйымдасты-рудың негізгі әдістемелік қағидаларын және нақты жағдайларда оларды шешу жолдарын; - жол жүрісі үрдісінің белгілерін бағалауды; - жол жүрісін ұйымдасты-рудың отандық және шетелдік тәжірибесін және оның келешектегі дамуын.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • - ЖКО статистикасы мәліметтерін талдауды; - көлік құралдары мен жаяу жүргіншілердің жүріс тәртібін зерттеуді; - көше-жол торабын тексеруді өткізуді және жол жүрісін ұйымдастырудағы нақты кемшіліктерді табуды; - әртүрлі жол, көліктік және метеорологиялық жағдайларға байланысты кешенді шаралар жасауды
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • көліктер мен жаяу жүргіншілердің негізгі сипатын, көше-жол торабы, жол жүрісін зерттеудің әдістері туралы, көліктің үрдістің қалыптасуына тиімді әсер ететін жол жүрісін ұйымдастырудың әдістемелік негіздерін жобалауда теориялық білімдерін меңгеріп алу қажет
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Овладение базовыми знаниями в области языковых дисциплин, умение свободно использовать иностранные языки в сфере профессиональной деятельности/
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Күнделікті кәсіби қызметте және магистратурада білімін жалғастыру үшін қажетті жаңа арнайы білімді игеру дағдысын меңгеру.
Негізгі әдебиет
  • 1 Воля П.А. Организация движения: Учебное пособие/ П.А. Воля, И.А. Новиков, Ю.В. Семикопенко, Л.Е. Гай. – Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2012. – 287 с. 2 Клинковштейн Г.И. Организация дорожного движения: Учеб. для вузов/ Г.И. Клинковштейн, М.Б. Афанасьев. – М.: Транспорт, 2001. – 247 с. 3 Организация дорожного движения в городах: Методическое пособие/ под общ. ред. Ю.Д. Шелкова. – М.: НИЦ ГАИ МВД РФ, 1995. – 143 с. 4 Пугачев И.Н. Организация дорожного движения: Учебное пособие/ И.Н. Пугачев, А.Э. Горев, А.И. Солодкий, А.В. Белов; под ред. А.Э. Горева. – М.: ИЦ «Академия», 2013. – 240 с.