Көлік жүйелерінің теориясы

Сипаттама: Пән транспорттық жүйелердің теориялық негіздерін және оларды көлік процестерін оңтайландыруда қолдану мүмкіндіктерін зерделеуді қарастырады; жүріс пен жүккөтергіштікті пайдалану көрсеткіштерінің жылжымалы құрамды жасауға әсерін зерттеу; транспорттық процестер мен жүйелердің негізгі параметрлерін талдау және есептеу дағдыларын меңгеру; тасымалдау процесін басқаруда жаппай қызмет көрсету және желілік жоспарлау жүйесінің көрсеткіштерін есептеу әдістемесі.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Пәнді оқытудың мақсаты - болашақ мамандарды көлік процестері мен жүйелері теориясының негіздерімен және әдістерімен таныстыру; студенттерде көлік дүниетанымының негіздерін қалыптастыру; жаппай қызмет көрсету жүйесінің параметрлерін оқу және есептеу; желілік жоспарлауды құру және оңтайландырудың әдіснамалық негіздерін оқыту.
Міндет
  • Таныстыру: көлік жүйелері теориясының мәнімен; көлік жүйелерін оңтайландыру әдістерімен. Көлік жүйелерінің жіктелуі мен қызмет ету ерекшеліктерін; дискретті жағдайдағы жүйе ретінде көлік процесінің ерекшеліктерін зерттеу; Көлік торабының негізгі сипаттамасын және онда өтетін процестерді білу; жаппай қызмет көрсету жүйелерін және желілік жоспарлау және басқару жүйелерін оңтайландыру әдістері мен құрамын зерттеу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Студенттер көлік жүйелері теориясының негіздерін, жүйе түрлерінің түсініктері мен сипаттамасын, жаппай қызмет көрсету және желілік жоспарлау жүйесін қолдану әдістерін білуі тиіс
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Көлік жүйесінің түрлерін және олардың ерекшеліктерін, көлік өнімдерінің қасиеттері мен ерекшеліктерін анықтай білу, көлік жүйелерін сыныптау. Қолдану: автокөлік өнімділігін факторлық зерттеу; практикалық есептерді шешуде желілік жоспарлау және желілік бағдарламалау әдістері.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Алынған білімді пайдалана отырып, оларды көлік процестері мен жүйелерін оңтайландыру үшін қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Көлік жүйелерінің жұмыс істеу тиімділігін арттыру және талдау дағдыларын меңгеру
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Қызмет көрсету және одан әрі оқыту саласындағы бакалаврдың біліктілік сипаттамасына қойылатын талаптар деңгейіне қол жеткізу
Негізгі әдебиет
  • 1.Горев А. Э. Теория транспортных процессов и систем. Учебник. М. : Изд-во Юрайт, 2017. - 217 с. 2. Витвицкий Е. Е. Теория транспортных процессов и систем (Грузовые автомобильные перевозки). Учебник. Омск : СибАДИ, 2014. 216 с. 3. Горев А. Э. Основы теории транспортных систем: учеб. пособие; СПбГАСУ. – СПб., 2010. – 214 с. 4. Гершвальд А.С., Еловиков А.В., Басыров М.А. Теория транспортных процессов и систем: уч.-метод. пос. - М.: МГУПС, 2015. 220 с. 5. Основы теории транспортных процессов и систем : учебное пособие./ А. А. Михальченко, Б. Б. Парфенов, А. А. Сафроненко, А. Н. Старовойтов ; Гомель : БелГУТ, 2017. - 379 с.