Әкімшілік полиция қызметі

Сипаттама: Бұл пән жол қозғалысы қауіпсіздігі туралы ҚР заңнамалық құжаттарын және жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша басқа да нормативтік-құқықтық актілерді зерделеуді қарастырады. БДД қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесіндегі әкімшілік полицияның рөлі мен орны. Жол қозғалысына қатысушылардың құқықтары мен міндеттері. Әкімшілік полиция жұмысын және оның құзыретін ұйымдастыру. Көше-жол желісінің жай-күйін және орналасуын бақылау. Әкімшілік полицияның экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметі.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Студенттерді автомобиль көлігіндегі қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етуге байланысты негізгі элементтермен және проблемалармен таныстыру, ЖҚБ мемлекеттік жүйесіндегі әкімшілік полицияның рөлін зерделеу.
Міндет
  • Пәннің міндеттері: - жол пайдаланушылардың өмірін, денсаулығы мен мүлкін сақтау, олардың заңды құқықтары мен мүдделерін, сондай-ақ қоғам мен мемлекеттің мүдделерін қорғау; - көлік құралының үздіксіз және қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету; - жол қозғалысы саласындағы қылмыстар мен әкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын алу және болдырмау.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Мемлекеттік деңгейде қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы теориялық білім мен практикалық тәжірибені игеру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • - өз құзыреті шегінде жол пайдаланушыларға өздерінің заңды құқықтары мен мүдделерін іске асыруда көмек көрсету; - жол қозғалысы ережелерінің, сондай-ақ жол қауіпсіздігі саласындағы нормативтік құқықтық актілердің сақталуын бақылау; - көшелерде, жолдарда және басқа да қоғамдық орындарда қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • - қауіпсіздіктің белгілі бір деңгейіне көліктік процестерді басқарудың оңтайлы жағдайларын таңдау мүмкіндігі; - қозғалыс қауіпсіздігі саласындағы алдыңғы қатарлы салалық, пәнаралық және шетелдік тәжірибені қолдану мүмкіндігі; - көліктегі қолданыстағы заңнаманы және техникалық регламенттерді қолдану мүмкіндігі
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Ұжымды басқарудың әлеуметтік-психологиялық негіздерін қолдана білу; - қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін заңнама саласында сауатты болу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Кәсіби және жеке даму міндеттерін өз бетінше анықтау, өз бетімен білім алу, біліктілікті арттыруды саналы жоспарлау
Негізгі әдебиет
  • 1. Пугачев И.Н., А.Э. Горев, Олещенко Е.М. Организация и безопасность дорожного движения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, 2009. – 272 с 2. Закон Республики Казахстан «О дорожном движении» (17 апреля 2014 года).
Қосымша әдебиеттер
  • 1. М.А. Луковецкий. «Безопасность движения», Москва - 1988 год 2. В.В. Лукьянов. «Безопасность дорожного движения», М. Транспорт – 1990 год