Жол қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйелері

Сипаттама: Пәнді оқу қалаларда жол қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйелерін қолдану негіздерімен, олардың жіктелуімен, құрамымен және құрылымымен, басқару деңгейімен, басқарудың негізгі алгоритмдерімен, енгізу және пайдалану мәселелерімен, даму перспективаларымен танысуды қарастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Жол қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйелерін ұтымды пайдалану есебінен жол қозғалысын ұйымдастыру және басқару тиімділігін арттыру саласында құзыреттерді қалыптастыру
Міндет
  • Пәнді оқу міндеті автокөлік құралдарының қозғалысын басқарудың жаңа технологияларын қолдану қабілеті болып табылады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Көліктегі қазіргі инновациялық ақпараттық технологияларды; байланыс құралдарының, АБЖ, компьютерлердің және оларға қосылатын құрылғылардың жұмыс істеуінің негізгі принциптерін, қолданыстағы жүйелер мен оларға қосылатын жабдықтардың негізгі ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Конструкциялық элементтерге, жүйелерге, КҚ қозғалысын басқару технологияларына, олардың қауіпсіздігін анықтайтын техникалық талаптарды әзірлей білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Техникалық жүйелер мен технологиялық процестердің қауіпсіздігін, экологиялылығын және тұрақтылығын арттыру әдістері мен құралдарын меңгеру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Ақпаратты, техникалық деректерді, көлік жүйелері жұмысының көрсеткіштері мен нәтижелерін зерттеу және талдау қабілеті; нақты уақыт режимінде қозғалысты басқару кезінде қазіргі заманғы ақпараттық-компьютерлік технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалану.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Жол қозғалысын басқару және ұйымдастыру саласындағы үздіксіз машықтарды қолдана білу
Негізгі әдебиет
  • 1. Горев, Андрей Эдливич. Информационные технологии на транспорте: учебник для академического бакалавриата / Горев, Андрей Эдливич. – М.: Юрайт, 2016. – 271с. – (Бакалавриат. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-5608-5: 950.00.
Қосымша әдебиеттер
  • 1. Автоматизированные системы управления дорожным движением в городах/ В. В. Петров: Учебное пособие. – Омск: Изд-во СибАДИ, 2007. – 104с. 2. Воронин В.Е., Куранцева В.С. Оптимизация управления транспортными системами с использованием имитационного моделирования / Интернет-ресурс. – Режим доступа: http://www.gpss.ru/immod07/doklad/65.html – Загл. с экрана. 3. Кременец Ю. А. Технические средства регулирования дорожным движением.-М.: Академкнига, 2005.