Автокөлік құралдарын техникалық пайдалану негіздері

Сипаттама: Бұл пән автомобильдің сенімділігі, қоршаған орта және оларды тиімді пайдалану шарттары туралы білім алуға бағытталған автомобиль көлігін техникалық пайдалану негіздерін оқып үйренуді қарастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Пәнді оқудың мақсаты студенттердің автокөлік құралдарын техникалық пайдалану негіздері (OTETS) саласындағы ғылыми және кәсіптік білімі мен дағдыларын қалыптастыру.
Міндет
  • студенттерде көлік техникасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша жұмысты ұйымдастыруға және ұйымдастыруға ғылыми, негізделген көзқарасты қалыптастыру; студенттер көлік техникасының жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету әдістерін меңгереді; студенттерді көлік техникасын техникалық пайдалану стандарттарын жасаудың ғылыми негізделген әдістерімен таныстыру; студенттерге өнімділігі мен қондырғылардың өткізу қабілеттілігін қалыптастыру заңдылықтары туралы түсінік қалыптастыру; көліктік техникаға техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу сапасын жан-жақты бағалау бойынша студенттерде ғылыми ойлауды қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Алынған білім мен дағдыларды практикада және басқа пәндерді оқуда қолдану
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Білімдер мен дағдыларды практикада қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Автокөлік техникасын техникалық пайдалану туралы пікірлер қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Топтың басқа мүшелерімен бірлесе отырып, тапсырмаларды шешу мүмкіндігі
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Ұқскас пәндерді оқып үйрену барысында дағдыларалу
Негізгі әдебиет
  • 1. Муздыбаев М.С., Муздыбаева А.С., Мырзабекова Д.М. Основы технической эксплуатации транспортной техники: Учебное пособие для студентов специальности 5В071300 «Транспорт, транспортная техника и технологии». – Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2017. – 126 с. 2. Техническая эксплуатация транспортной техники /Под ред. Кузнецова Е. 3-е изд. – М.: Транспорт, 1991. – 413 с. 3. Кузнецов Е.С. Управление технической эксплуатацией транспортной техники. – М.: Транспорт, 1990. – 272 с. 4. Техническая эксплуатация транспортной техники: Под ред. Крамаренко – 3-ое изд.– М.: Транспорт, 1983. – 488 с. / 2-ое изд. –М.: Транспорт, 1972, 440 с. 5. Крамаренко Г.В., Николаев В.А., Шаталов А.И. Безгаражное хранение транспортной техники при низких температурах. – М.: Транспорт, 1984. – 136 с. 6. Шейнин А.М. Основные принципы управления надежности машин в эксплуатации. Выпуск 1, ПМ.: Знание, 1977. – 59 с., - 44 с. 7. Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортной техники, работающих в отрыве от основной базы. Алма-Ата, КазНИПИАТ, 1977. – 138с. 8. Роговский В.В. «Методические указания к практическим занятиям для специальности 5В071300 «Транспорт, транспортная техника и технологии» по дисциплине: «Основы технической эксплуатации транспортной техники»