Пісіру құрылымдарын жобалау және беріктігін есептеу

Сипаттама: Дәнекерленген қосылыстар мен дәнекерленген жіктерді машина жасау құрылымдары, дәнекерленген жіктерді, дәнекерленген қосылыстар мен тұтас дәнекерленген құрылымдарды жобалау және есептеу әдістері. Дәнекерленген конструкциялардың және оларды дайындау үшін материалдардың оңтайлы түрлерін таңдау мәселелері.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Қазіргі замандағы пісіру құрылымы жайлы білім алу.
 • Пісіру құрылымын дайындау үшін материалдар жайлы білім алу.
 • Пісіру құрылымын есептеу мен жобалау әдістемелері жайлы білім алу.
Міндет
 • Қазіргі замандағы пісіру құрылымдарын меңгеру.
 • Пісіру құрылымдарын дайындауға арналған қазіргі заман материалдарымен танысу.
 • Пісіру құрылымын есептеу мен жобалау әдістемелерін, олардың жұмысындағы нағыз шарттар есебінде меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Пісіру құрылымына талаптар
 • Пісіру құрылымын дайындау материалдар
 • Пісіру құрылымын есептеу мен жобалау әдістемелерін, олардың жұмысындағы нағыз шарттар есебінде меңгеру
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Пісіру құрылымының ұтымды түрлерін таңдау.
 • Пісіру құрылымын жобалаудағы дайындық кезінде материал таңдау.
 • Пісіру құрылымын есептеу мен жобалау әдістемелерін, олардың жұмысындағы нағыз шарттар есебінде меңгеру
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Пісіру құрылымының түрлерін олардың нағыз жұмыс істеу есебінде дұрыс таңдау
 • Пісіру құрылымының түрлерін дайындағандағы материалдарды дұрыс таңдау.
 • Пісіру құрылымының әр түрлі түрлерін жобалау мен есептеу тәсілдерін кейінгі практикалық қызметке қолдану.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Пісіру құрылымын есептеу мен жобалау әдістемелерін, олардың жұмысындағы нағыз шарттар есебінде меңгерудегі ұжымдық жұмыстар. 1.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Жұмыс істеудің нағыз шартындағы, рісіру құрылымының жаңа түрлерін таңдау
 • Пісіру құрылымының қазіргі заманға сай әр түрлі түрлерін жобалау мен есептеу тәсілдерін кейінгі практикалық қызметке қолдану.
Негізгі әдебиет
 • Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. В 3 т. Т. 1/ Под ред. И.Н. Жестковой. - Изд. 8. М.: «Машиностроение», 2011
 • Николаев Г.А., Винокуров В.А. Сварные конструкции. Расчет и проектирование: Учеб. для вузов/Под ред. Г.А. Николаева. – М.: Высш. шк., 2010
 • Сварка и резка в промышленном строительстве. В 2 т. / Б.Д. Малышев, А.И. Акулов, Е.К. Алексеев и др.; Под ред. Б.Д. Малышева. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: Стройиздат, 2009.