Сутөкпе, желдетпе және сығылма-ауалық қондырғылар

Сипаттама: Сутөкпе, желдеткіш және сығылма-ауалық қондырғыларының негізгі анықтамалары, қағидалары, есептеу тәртібі және ерекшеліктері, таңдау және жобалау. Сутөкпе желдеткіш және сығылма-ауалық қондырғыларының тиімділігін арттыру мақсатымен инженерлік-қолданбалы есептеулері және техникалық өлшемдер орындау, техника-экономикалық және басқару шешімдерін қабылдау.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Студенттердің тау-кен механикасы аумағында, яғни шахтаның (кеніштің) оны пайдалану кезіндегі жұмыс жасауын қамтамасыз ететін жабдықтар мен қондырғылар туралы жүйелі ғылыми және кәсіптік білім алуын және машықтануын қалыптастыру.
Міндет
  • - студенттерге сутөкпе, желдеткіш және сығылма-ауалық қондырғылар облысында теориялық негіз қалыптастыру; - қолданыстағы турбомашиналары түрлерінің құрылымдары туралы және олардың техника-экономикалық сипаттамалары туралы білім алу;
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Қазіргі заманғы машиналардың құрылысы мен ерекшеліктері жайында кешенді білім қалыптасытру, сонымен қатар нақты өндіріс жағдайындағы технологиялық үрдістерге қажетті техниканы тиімді таңдау.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Керекті деректерді, білімді және мағлұматтарды түсіндіру. Есептеулерді негіздеу және тиімді параметірлерді тандау, кешенді сұрақтарға жауап таба білу. Табылған мағлұматтар негізінде қорытынды шығара білу және пікір қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Мағлұматтарды, идеяларды, мәселелерді, олардың шешімдерін, қортындыларын және оларды құрастыруға арналған білімдерді анық жеткізе білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Керекті деректерді, білімді және мағлұматтарды түсіндіру. Есептеулерді негіздеу және тиімді параметірлерді тандау, кешенді сұрақтарға жауап таба білу. Табылған мағлұматтар негізінде қорытынды шығара білу және пікір қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Алған білімнің және түсініктің негізінде жоғарғы дәрежеде өз бетімен оқуды жалғастыруға бейімділікті қалыптастыру.
Негізгі әдебиет
  • . Алексеев В.В. Рудничные насосные, вентиляторные и пневматические установки. Учебное пособие для вузов. - М.: Недра, 1983. – 381 с. 2. Смородин С.С., Верстаков Г.В. Шахтные стационарные машины и установки. Учебное пособие. - М.: Недра, 1975. - 280 с. 3. Картавый Н.Г. Стационарные машины. Учебник для вузов. – М.: Недра, 1981. – 327 с. 4. Хаджиков Р.Н., Бутаков С.А. Горная механика. - М.: Недра, 1982. - 407 с.