Көтеру қондырғылары

Сипаттама: Шахталық көтергіш қондырғылардың схемалары. Скипті және клетті қондырғылар. Ұңғымалық көтергіш қондырғылар. Көтергіш ыдыстар, бағыттаушы, аспалы және парашюттік құрылғылар. Көтергіш арқандар. Көтергіш машиналар. Тұрақты және айнымалы радиустың орау органдары. Копры. Бағыттаушы және ауытқушы шкивтер. Көтеру жүйелерін теңестіру. Көтеру жүйелерінің кинематикасы мен динамикасын есептеу. Жетектер. Тежегіш құрылғылары. Атқарушы орган. Көтергіш қондырғыларды пайдалану.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Студенттердің көтеру ыдыстарының, арқандардың, көтеру машиналарының, электр жетектерінің құрылымы мен есептеулерін оқу және нақты жағдайға қолдану үшін көтеру қондырғысының түрін дәл таңдау теориясын оқу негізінде білім алуы.
Міндет
  • - студенттерде көтеру қондырғылары облысында теориялық негіз қалыптастыру; - қолданыстағы көтеру қондырғылары түрлерінің құрылымдары туралы туралы білім алу; - көтеру қондырғыларының жұмыс істеу ерекшеліктерін оқып үйрену және олардың кинематикасы мен динамикасын есептеп үйрену; - көтеру қондырғыларын қауіпсіз пайдаланудың Ережелерін білу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Білу және түсіну: - көтеру қондырғылары саласында қағидалы негіздерді; көтеру қондырғысының жабдығын есептеу және таңдау; -көтеру қондырғылары саласында қағидалы негіздерді; - көтеру машиналарының бар үлгілерінің конструкцияларын және олардың техника-экономикалық мінездемелерін; - машинаның өнімділігін анықтау және оның айтылмыш технологиялық үдеріске және тау кен техникалық жағдайға сай таңдау және негіздеу; - көтеру машинасының кинематикалық сұлбасын және ерекшеліктерін, - тау-кен жұмысының механикаландыруға арналған негізгі және қосалқы жабдықты пайдалануды.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • - көтеру қондырғыларын есептеуді білу; - қондырғылардың тиімді жұмыс режимін және жетегін таңдау; - жұмыстың сенімділігі ман экономикалық тиімділігі жағынан қондырғылардың пайдаланушылық көрсеткіштерін сынай бағалай білу; - сутөкпе, желдетпе және пневматикалық қондырғыларын Қауіпсіздік ережелеріне сай пайдалана білу; - көтеру қондырғыларының құрылымын және анықтамаларын түсіну, олардың ерекшеліктері және есептеу тәртібі туралы білімін таңдағанда және жобалағанда пайдалану.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • көтеру қондырғыларын жасау және сипаттау саласына қажет білімді, мәліметтер мен ақпаратты жинақтау және өңдеу пайымдауларын қалыптастыру; жабдық жұмысының тиімді көрсеткіштерін негіздеу, есептеу және таңдау пайымдауларын қалыптастыру және де машиналар мен жабдықтарды жаңғырту немесе жетілдіру кезінде пайымдауларды қолдану.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Коммуникация: көтеру қондырғыларының бар үлгілерін пайдалану және жаңа конструкцияларын жасау мәселелері бойынша өзінің тұжырымдарын мамандарға және бұл саланың маманы емес адамдарға ашық және қайшылықсыз жеткізу және ол тұжырымдарды қалыптастыруға алған білімдерін және тәжірибесін пайдалану
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Білімнің дағдылары: нақты тау-кен өндірісі жағдайына сай көтеру қондырғыларының жұмыс режимдерін анықтауды білу, көтеру қондырғыларының жабдықтарын таңдауды және жобалауды білу. Пайдалы қазбаларды өндіру саласында көтеру қондырғыларын пайдалана білу, тау-кен өндірісінің тиіді жұмысын қамтамасыз ету үшін жабдықтарды және машиналардың көрсеткіштерін таңдай білу.
Негізгі әдебиет
  • 1 Цетнарский И.А., Кораблев А.А., Борисенко Л.Д. Горная механика. Учеб-ное пособие. Изд. 2, перераб. и доп. – М.: Недра, 1985. – 280 с. 2 Смородин С.С., Верстаков Г.В. Шахтные стационарные машины и уста-новки. Учебное пособие. – М.: Недра, 1981. – 280 с. 3 Хаджиков Р.Н., Бутаков С.А. Горная механика. – М.: Недра, 1982. – 407 с. 4. Картавый Н.Г. Стационарные машины: Учебник для вузов. – М.: Недра, 1984. – 327 с. 5 Песвианидзе А.В. Расчет шахтных подъемных установок. Учеб. пособие для вузов. –М.: Недра, 1992. – 250 с.:ил. 6 Федоров М.М. Шахтные подъемные установки. – М.: Недра, 1979. – 309 с. 7 Кумыкова Т.М. Стационарные установки шахт в задачах и примерах. Учебное пособие. – Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2007. – 206 с.