Тау-кен машиналары

Сипаттама: Тау-кен машиналарының негізгі анықтамалары, принциптері, есептеу тәртібі мен ерекшеліктері, машиналарды таңдау және жобалау. Тау-кен жабдықтарының тиімділігін арттыру үшін инженерлік және қолданбалы есептеулер мен техникалық өлшеулерді орындау, техникалық, экономикалық және басқарушылық шешімдер қабылдау.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • «Тау-кен машиналары және жабдықтар» курсын бітіргеннен кейін студент тау-кен машиналарының негізгі анықтамаларын, қағидаларын, есептеу тәртібін және ерекшеліктерін, таңдауды және жобалауды білуі қажет. Студент теориялық білімін тәжірибелік сабақта бекітіп; тау-кен техникасының тиімділігін арттыру мақсатымен инженерлік-қолданбалы есептеулерді және техникалық өлшемдерді орындайды, техника-экономикалық және басқару шешімдерін қабылдайды.
Міндет
  • - студенттерге тау-кен машиналары облысында теориялық негіз қалыптастыру; - қолданыстағы тау-кен машиналары түрлерінің құрылымдары туралы және олардың техника-экономикалық сипаттамалары туралы білім алу; - машиналардың өнімділігін есептеуді білу және оларды таңдағанда осы технологиялық үдеріске және осы тау-кен техникалық жағдайына дәл келетінін дәлелдей алу; - кинематикалық сұлбаларды талдау және тау-кен машиналарының ерекшеліктері бойынша, тау-кен жұмыстарын механикаландыруға арналған негізгі және қосымша жабдықтарды пайдалану бойынша машықтану.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Пән аралық жобаларды, топпен жұмыс атқаруды, сонымен қатар интернационалды, жүзеге асыруға мамандарды даярлау
  • Қазіргі заманғы машиналардың құрылысы мен ерекшеліктері жайында кешенді білім қалыптасытру, сонымен қатар нақты өндіріс жағдайындағы технологиялық үрдістерге қажетті техниканы тиімді таңдау.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Қазіргі заманғы машиналардың құрылысы мен ерекшеліктері жайында кешенді білім қалыптасытру, сонымен қатар нақты өндіріс жағдайындағы технологиялық үрдістерге қажетті техниканы тиімді таңдау.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Керекті деректерді, білімді және мағлұматтарды түсіндіру. Есептеулерді негіздеу және тиімді параметірлерді тандау, кешенді сұрақтарға жауап таба білу. Табылған мағлұматтар негізінде қорытынды шығара білу және пікір қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Мағлұматтарды, идеяларды, мәселелерді, олардың шешімдерін, қортындыларын және оларды құрастыруға арналған білімдерді анық жеткізе білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Алған білімнің және түсініктің негізінде жоғарғы дәрежеде өз бетімен оқуды жалғастыруға бейімділікті қалыптастыру.
Негізгі әдебиет
  • 1. Кантович Л.И., Гетопанов В.Н. Горные машины. Учеб.для техникумов. – М.:Недра, 1989. – 304 с.:ил. 2. Вороновский К.Ф., Пухов Ю.С., Шелоганов В.И. Горные, транспортные и стационарные машины. Учебн. пособие для вузов. – М.: Недра, 1985, 320 с. 3. Солод В.И., Зайков В.И., Первов К.М. Горные машины и автоматизированные комплексы. Учебник для вузов. - М.: Недра, 1981. – 503 с. 4. Машины и оборудование для шахт и рудников: Справочник/ С.Х. Клорикьян, В.В. Старичнев, М.А. Сребный и др. – 6 –е изд. Стереотип. – М.: Издательство Московского государственного горного университета, 2000. – 471 с. 5. Справочник механика-шахтостроителя/ Под ред. Д.И. Малиованова. – М.: Недра, 1986. -623 с.