Пісіру құрылымдары мен құбыр жолдарын өндіру және монтаждау

Сипаттама: Дәнекерленген құрылымдар мен құбыржолдарды дайындаудың барлық технологиялық процесін және технологиялық операцияларды түсіну үшін, сондай-ақ ірі габаритті дәнекерленген құрылымдар мен магистральды құбыржолдарды монтаждау туралы қажетті негізгі ұғымдар мен ережелер. Пісіру құрылымы бойынша технологиялық процессті, жабдықты, құралдарды, қажетті жабдықтарды, саймандарды және құрылғыларды таңдау.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пісіру құрылымдарын дайындаудың технологиялық процессін жобалай қабілетін меңгеру.
Міндет
  • Пісіру құрылымдарын дайындаудың технологиялық процессін дұрыс реттеп алуды үйрену, негізгі және қосымша операцияларды механикаландыру құралдары мен жабдықтарымен таныстыру, студенттерді дипломдық жобаны орындауға дайындау.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Курстің негізгі түсініктерін білу құбырлар мен барлық пісіру құрылымдарын дайындайтын технологиялық процесс пен операцияларға, сонымен қатар магистралды құбырлар мен ірі габаритті пісіру құрылымдарын монтаждауға қажет болып табылады.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Технологиялық операциялар мен қолданатын жабдық жайлы білу кез келген пісіру құрылымынынң технологиялық процессін дұрыс құрастыруды қамтамасыз етеді, және дипломдық жобаны жасауға көмектеседі.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Студент пісіру құрылымы бойынша технологиялық процессті, жабдықты, құралдарды өз бетімен таңдай білу қажет
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • бастапқы жіне жаңа жетістіктерді қолдана білу, өндірістік жағдайларда ұйымдық-басқару шешімдер қабылдай білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • машинажасау жұмыстарында мәселені тұжырымдаудан алынған табиғи ғылыми және арнайы білім негізінде қаражаттық және басқа да мағлұматтарды жалпылау және талдау, жинақтау; - кәсіптік қызметте пәндердің негізгі ережелері мен заңдарын қолма-қол бейімдеу қабілеті, қазіргі заман ақпараттық технологиялары мен математикалық талдау мен үлгілеу тәсілдерін қолдану.
Негізгі әдебиет
  • Маслов Б.Г., Выборнов А.П. Производство сварных конструкций.- М.: Академия, 2007.-256с. 2 Николаев Г.А., Куркин С.А.. Сварные конструкции. Технология изготовления, механизация и контроль качества в сварочном производстве – М.: Высшая школа, 2001.-398с. 3 Сварка. Резка. Контроль. Справочник в 2-х т. Т.1. Под общей редакцией Н.П. Алёшина, Г.Г. Чернышова – М.: Машиностроение, 2004.-624с. 4 Лопухов Ю.И. Производство и монтаж сварных конструкций и трубопроводов. Конспект лекций – ВКГТУ, 2011 - 44 с. 5 Лопухов Ю.И. Методические указания по выполнению практических работ для студентов 5В050712 «Машиностроение» специализации «Оборудование и технология сварочного производства» ВКГТУ, 2011 - 8 с. 6 Лопухов Ю.И. Методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов 5В050712 «Машиностроение» специализации «Оборудование и технология сварочного производства» ВКГТУ, 2011 - 34 с. 7 Лопухов Ю.И. Методические указания по выполнению курсового проекта для студентов специальности 5В071200 «Машиностроение» специализации «Оборудование и технология сварочного производства» ВКГТУ, 2010 - 29 с.