Пісіру үрдістерінің теориясы

Сипаттама: Дәнекерлеу кезінде пайда болатын физикалық және химиялық процестерді түсіну үшін қажетті негізгі ұғымдар мен ережелерді білу, мысалы, металды қыздыру және балқыту, бөліктер арасында бөлінбейтін буындардың пайда болуы, сұйық металдың газдар мен шлактармен әрекеттесуі және металдардың дәнекерленуі.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Дәнекерлеу процестерінің теориясы жоғары сапалы, заманға сай құралмалы материалдар алу әдісімен таныстырады,машина жасау өндірісіндегі бөлшектерді пісірү технологиялық үрдісінің теориялық негізімен таныстырады.
Міндет
  • Үрдіс негізі. Қазіргі кездегі жағдайы, болашақтағы дамуы. Пісіріп қосудың физикалық негізі, әдістерінің жіктелуі, материалдардың пісірілуге қабілеттілігі. Пісірудің доғалық әдісі: қолмен, жартылай автоматты, автоматты, флюс астында, қорғалған газдар ортасында.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Студент өз еркімен технологиялық үрдісті таңдай білу керек: қажетті қондырғы құрал таңдай алуы қажет.Студент, қысымымен өңдеу, пісіру, кесумен өңдеу операцияларын өз еркімен орындай алатындай болу керек.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Автоматтандырылған өндірістік процестерді жобалау негіздері және информациялық байланысты қамтамасыз ету.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Пісіру әдісінің механикалық әдісі:ультрадыбысты, үйкеліс арқылы суық және, жарылыс арқылы.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Балқымалардың балқу коэффициентін анақтау және қолмен доғалы пісіру кезіндегі жобалауды анықтау.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Эмтихан
Негізгі әдебиет
  • 1 Теория сварочных процессов / под ред. В.Р. Фролова. – М.: Высшая школа, 2018. – 559 с. 2 Багрянский К.В., Добротина З.А., Хренов К.К. Теория сварочных процессов – Вища школа, 2016. – 424 с. 3 Петров Г.Л., Тумарев А.С. Теория сварочных процессов. - М.: Высшая школа, 2017 4 Сварка. Резка. Контроль.: Справочник. Том 1. / под общ. ред. Н.П. Алешина, Г,Г. Чернышова. – М.: Машиностроение, 2004. – 624 с. 5 Сварка и свариваемые материалы: В 3-х Т. Т 1. Свариваемость материалов. Справочник под ред. Э.Л. Макарова. М.: Металлургия, 2011. – 528 с. 6 Теория сварочных процессов./Под ред. В.М. Неровного. - М: Изд-во МВТУ им.Н.Э. Баумана,– 2007, 752 с.