Дайындамаларды жобалау және өндіру

Сипаттама: Дайындамалар және оларды таңдау туралы және құйма дайындамаларын жасау әдісі туралы негізгі ұғымдар, құйма және соғылымды дайындамаларын жобалау принциптері және дайындаманың сызбасын әзірлеу, пластикалық деформация арқылы дайындамаларды дайындау әдісі, құйма және штампталған бөлшектердің сызбаларын талдау.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • 1. Оқыту мақсаты болып студенттерді қазіргі заман өндірісінің дайындама бөлшектерінің технологиясымен, оларды механикалық өндеу мен әр түрлі тәсілдермен алынатын дайындама сызбасын практикалық құрастыру үшін таныстыру болып табылады.
Міндет
 • 1. Оқыту міндеті болып студенттердің өндіріс түріне, бөлшектің өлшемі мен кескіндемесіне, материал маркасына, бөлшектің сапасына арнайы талаптарғы, кәсіпорындағы жергілікті өндірістік шарттарға байланысты қазіргі заман технологиялық жабдықтарымен қатар дайындама алу тәсілін дұрыс таңдау қабілеттілгі болып табылады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • 1. Оқушылар білуі керек: − машинажасаудағы технологиялық процесстеді жетілдіру мақсаттары мен мідеттерін; − реттеу технологиялық процессіне бейімделу үшін процесс бағасы мен өндірістік процесстің жылу қуатын есептеу кезінде термодинамика заңдарын практикалық қолдану; Қабілет: - физикалық-химиляқы процесс бағытын бағалай білу, - зерттеудің нақты міндеттеріне негізделген технологиялық процесс тәсілдерін таңдау, бірдей фазаларды бағалау;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • 1. Студент кесу, пісіру, қысыммен өндеу, құю операцияларды орындау бойынша бастапқы өзіндік қабілетке ие болу керек.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • 1. Студент дайындама, бөлшек, жинақтайтын түйін дайындау бойынша технологиялық процессті өз бетімен таңдай алу керек; қажетті жабдықты құралды таңдай білуі керек.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • 1. Түйінді құзыреттер: жаңа және бастапқы жетістіктерді қолдана алу қабілеті; - өндірістік жағдайларда ұйымдық-басқару шешім таба білу керек
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • 1. Түйінді құзыреттер: машинажасау жұмыстарында мәселені тұжырымдаудан алынған табиғи ғылыми және арнайы білім негізінде қаражаттық және басқа да мағлұматтарды жалпылау және талдау, жинақтау; - кәсіптік қызметте пәндердің негізгі ережелері мен заңдарын қолма-қол бейімдеу қабілеті, қазіргі заман ақпараттық технологиялары мен математикалық талдау мен үлгілеу тәсілдерін қолдану.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Кіріспе. Дайындамаларды алудың негізгі технологиялық процестері
 • Дайындамалар туралы түсінік. Дайындамалардың негізгі түрлері, оларды алу әдістері және олардың сипаттамасы
 • Құйма дайындамалар өндірісі. Құю материалдары, олардың қасиеттері және оларға қойылатын талаптар
 • Құм-сазды қоспадан қалыптарға құймаларды құюмен алу технологиясы, қолданылатын технологиялық жабдықтар және технологиялық жабдықтар, құюдың осы тәсілінің ерекшеліктері
 • Құюдың дәл әдістері технологиясының қысқаша мәні: қабықшалы формада, балқытылатын үлгілер бойынша, кокильде, қысыммен құю, ортадан тепкіш құю, электр шлак құю, жартылай үздіксіз және үздіксіз құю
 • Құймалардан алынатын бөлшектердің технологиялылығы; құйма бөлшектерді құрастыру тәртібі құйма – дайындаманың сызбасын әзірлеу. Құю сызбасын ресімдеу ережесі
 • Металдарды қысыммен өңдеу арқылы дайындамаларды өндіру.
 • Еркін соғу арқылы механикалық өңдеуге дайындамаларды алу технологиясы
Негізгі әдебиет
 • 1. Минаков А.П. и др. Проектирование и производство заготовок. Учебник. – М.: Машиностроение, 2015. 2 Мачульский А.Г., Ғабдысалық Р. Проектирование и производство заготовок. Методические указания по выполнению практических работ. – ВКГТУ, 2017.
Қосымша әдебиеттер
 • 1 Анисимов Н.Ф., Благов Б.Н. Справочник «Проектирование литых деталей» - М.: Машиностроение, 2007. – 272 с. 2 Справочник. Ковка и штамповка. /Под ред. Семенова В.Н. в 4-х томах. – М.: Машиностроение, 2005. 3 Салтыков В.А. Технология машиностроения. Технология заготовительного производства. – СПб изд. Михайлова В.А., 2004.