Машина жасау технологиясының негіздері

Сипаттама: Машина жасау технологиясының негіздері және оның тарихи дамуы, механикалық өңдеудің үстіңгі бетіне әсері және машина бөлшектерінің пайдалану сапасы. Машина жасауда база ұғымы, дайындамаларды орналастыру, конструкторлық және технологиялық өлшемдік тізбектер және оларды есептеу, үлбір өңдеуге арналған әдіптер, бұйымдар өндірісі, техпроцестерді жобалау негіздері.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Пән студенттерге мынадай ұғымдар бойынша білім беруге арналған: - бұйым, оның сапасы, өндіріс түрлері, бұйым өндірісін дайындау; - механикалық өңдеу қателіктері, оның дәлдігін қамтамасыз ету; - ЖҚТБ жүйесі, оның қатаңдығы мен икемділігі; - механикалық өңдеудің бөлшектер бетінің жай - күйіне және олардың пайдалану қасиеттеріне әсері; - механикалық өңдеуге арналған әдіптер, материал шығынын нормалау; - механикалық өңдеу кезінде бөлшектердің базалары мен базалары; - механикалық өңдеу операцияларының уақыт нормалары, бұйымның еңбек сыйымдылығы, еңбекті қажет ететін; - Технологиялық процестерді әзірлеу ережелері.
Міндет
 • Машина жасау саласында пайдаланатын қазіргі заманғы технологиялық жаңалықтарды игеруге қабілетті; қойылған талаптарға сәйкес технологиялық есептерді шешудің тиімді жолдарын табу; өндірістік жағдайларда туындайтын мәселелерге өзінің кәсіби тұрғысынан шешім таба білу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Бұйым, оның сапасы, өндіріс түрі, өндіріс бұйымының дайындығы; механикалық өңдеу қателігі, оның дәлдігін қамтамасыз ету; СПИД ( білдек, айлабұйым, құрал, тетік ) жүйесі, оның қатаңдығы мен икемділігі; тетік бетінің жағдайы мен оның эксплуатациялық қасиетіне механикалық өңдеудің ықпалы; әдіптің механикалық өңделуі, материалдың нормалық шығыны; механикалық өңдеу кезінде тетіктің негіздері мен негіздеуі;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Пәннің негізгі ережелерін өзі жұмыс атқаратын бағытына сәйкестеу; машина жасау технологиясындағы негіздерді және технологиялық қасиеттерін талдауға қабілетті; машина жасау саласында пайдаланатын қазіргі заманғы технологиялық жаңалықтарды игеруге қабілетті; қойылған талаптарға сәйкес технологиялық есептерді шешудің тиімді жолдарын табу; өндірістік жағдайларда туындайтын мәселелерге өзінің кәсіби тұрғысынан шешім таба білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Технологиялық үдерісте тетіктерді орнықтыру ережелерін меңгергенін тексеру, Нақтылы технологиялық мысалда орнықтыру қателіктерін есептеп табу және технологиялық орнықты дұрыс таңдай алу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • - заманауй және орнықты білім жетістігін пайдалану - өндірістік жағдайда ұйымдастыру-басқару шешімдерін қабылдауды игеру
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Орнықты таңдау принциптерін білу; технологиялық негізді анықтау және таңдау; білдек, айлабұйым, құрал-жабдықтар және тетік жүйесінің қасиеттерін анықтайтын принциптерін білу, сынақ жүргізу; механикалық өңдеу режімдерін тағайындай білу; МПК және МШМ таңбалау принциптерін жетік білу; технологиялық үдері жобалау үшін атқаратын жұмыстарды білу; - өңдеу қателігін есептеу;
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Кіріспе. Елдің және оның өндіріс салаларының дамуындағы машина жасау орны. "Машина жасау технологиясы" ұғымы және оның тарихи дамуы. Машина жасау технологиясы пәндерінің құрамы, олардың міндеттері мен білім беру процесіндегі орны. Жұмысқа орналастыру бағыттары.
 • Механикалық өңдеудің бетіне және пайдалану сапасына әсері машина бөлшектері. Пайдалану қасиеттерін арттыру әдістері. Жапсырма, қалдық кернеулер, беттің кедір-бұдырлығы мен толқындылығы, металдың құрылымы мен фазалық жай-күйінің өзгеруі; кесу процестерінің оларға әсері; олардың бөлшектердің пайдалану қасиеттеріне әсері
 • The impact of a technological system on accuracy and performance. Stiffness and flexibility of the system, determination of stiffness by static and production methods. The impact of cutting tool wear, hardness, allowance values, device design on elastic deformations, the impact of stiffness on performance, measures to increase stiffness, self-oscillation and forced vibrations( vibrations), the causes of their occurrence and measures to prevent them.
 • Механикалық өңдеу қателіктері және оларды есептеу әдістері. Машина жасаудағы дәлдік, оған қол жеткізу әдістері, олардың мәні, кемшіліктері мен артықшылықтары. Өңдеудің жүйелік қателіктері мен кездейсоқ қателіктердің түрлері. Өлшемдердің шашырау заңдары, оларды тәжірибеде қолдану. Өңдеу қателігін есептеу.
 • Машина жасаудағы базалар, дайындамаларды орналастыру. Конструкторлық, технологиялық және өлшеу базалары, оларды анықтау.Технологиялық міндетке және орналасу тәсіліне байланысты бас бостандығынан айырылатындардың саны бойынша технологиялық базалардың түрлері. Байланыс, жасырын, теңшеу, тексеру, жасанды технологиялық базалар және олардың анықтамасы. Бағытталған қысқыштардың негізгі рөлі. Бастапқы базаны таңдау ережелері, машина жасауда орналасу принциптері.
 • Припуски на мехобработку. Дайындаманың мөлшерін, операцияаралық өткізулердің, НОРМАЛАР мен КИМ. Әдіптер туралы түсінік және олардың тағайындалуы. Әдіптер мен операцияаралық рұқсатнамалардың орналасу схемасы, дайындаманың мөлшерін және операцияаралық өлшемдерді есептеу формулалары, жалпы әдіптерді есептеу тәртібі. Материал шығынының нормасы, қор нормасы, дайындаманың түріне байланысты материал шығынының нормасының құрылымы. Материалдың қалдықтары мен шығындары. Материалдар шығыны нормаларының түрлері және оларды есептеу әдістері. Машина жасаудағы материалдарды үнемдеу бойынша бағыттар.
 • Механикалық өңдеу дәлдігін қамтамасыз ету.Өңдеу дәлдігін басқару бойынша бағыттар. Станоктарды баптау әдістері, олардың мәні, сипаттамасы және қолданылу саласы.Талап етілетін дәлдікке және өнімділікке қол жеткізуді қамтамасыз ететін кесу режимдерін есептеу. Станоктарды қосымша құру
 • Бұйымдар өндірісі. Өндіріс нысандары: бұйымдар, машина, бөлшек, құрастыру бірлігі, комплект, кешен; олардың түрлері мен сипаттамасы. Бұйымдардың пайдалану және өндірістік-технологиялық сапасының көрсеткіштері, олардың мәні. Өндірістік процестің мазмұны және өндірістің техникалық дайындығының құрамы.
Негізгі әдебиет
 • 1 Суслов А.Г. Технология машиностроения. Основы технологии машиностроения. - 1-ая книга. – М.: Высшая школа, 2013. 2 Справочник технолога-машиностроителя - /Под ред. Дальского А.М., Косиловой А.Г., Мещерякова Р.К., Суслова А.Г. в 2-х томах. - М.: Машиностроение, 2008. 3 Мачульский А.Г., Ғабдысалық Р. Основы технологии машиностроения. Методические указания по выполнению практических работ. – ВКГТУ, 2017. 4 Ғабысалық Р. Основы технологии машиностроения. Рабочая программа, задания и методические указания по выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения. – ВКГТУ, 2015. 5 Махаринский Е.И., Горохов В.А. Основы технологии машиностроения. – Минск.: Высшая школа, 1997. 6 Лебедев Л.В. Технология машиностроения. – М.: Академия, 2006. 7 Суслов А.Г. Технология машиностроения. – М.: Машиностроение, 2007.