Технологиялық машиналарды жинақтау және пайдалану

Сипаттама: Пайдалану жабдығын монтаждау бойынша жалпы мәліметтер. Жабдықты тасымалдау. Технологиялық машиналар мен жабдықтарды құрастыру әдістері мен ұйымдастыру формалары. Жабдықтар үшін іргетастар мен негіздер салу. Технологиялық жабдықтарды монтаждау. Монтаждау жұмыстарында қолданылатын құралдар мен аспаптар. Механизация құралдары. Технологиялық машиналар мен жабдықтардың жұмыс шарттары. Пайдалану жүйесі. Технологиялық жабдықтарды монтаждау және пайдалану қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Студенттердің технологиялық машиналар мен жабдықтарды жинақтау, ұйымдастыру түрлері мен құрастыру әдістері аумағында жүйелі ғылыми және кәсіптік білім алуын және машықтануын қалыптастыру.
Міндет
 • - студенттерге технологиялық машиналарды жинақтау және пайдалану облысында теориялық негіз қалыптастыру; - технологиялық машиналардың және жабдықтардың жұмыс істеу жағдайының техникалық жағдайына дәл келетінін дәлелдей алу; - технологиялық машиналарының ерекшеліктері бойынша, тау-кен жұмыстарын механикаландыруға арналған негізгі және қосымша жабдықтарды пайдалану бойынша машықтану
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Пән аралық жобаларды, топпен жұмыс атқаруды, сонымен қатар интернационалды, жүзеге асыруға мамандарды даярлау
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Қазіргі заманғы машиналардың құрылысы мен ерекшеліктері жайында кешенді білім қалыптасытру, сонымен қатар нақты өндіріс жағдайындағы технологиялық үрдістерге қажетті техниканы тиімді таңдау.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Керекті деректерді, білімді және мағлұматтарды түсіндіру. Есептеулерді негіздеу және тиімді параметірлерді тандау, кешенді сұрақтарға жауап таба білу. Табылған мағлұматтар негізінде қорытынды шығара білу және пікір қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Мағлұматтарды, идеяларды, мәселелерді, олардың шешімдерін, қортындыларын және оларды құрастыруға арналған білімдерді анық жеткізе білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Алған білімнің және түсініктің негізінде жоғарғы дәрежеде өз бетімен оқуды жалғастыруға бейімділікті қалыптастыру.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Тема 1. Введение. Общие сведения по монтажу эксплуатационного оборудования. Подготовительные работы.
 • Тема 2. Транспортировка оборудования.
 • Тема 3. Такелажные работы. Формы организации сборки технологических машин и оборудования.
 • Тема 4. Методы сборки технологических машин и оборудования.
 • Тема 5. Сооружение фундаментов и оснований под оборудование.
 • Тема 6. Монтаж технологических машин.
 • Тема 7. Монтаж технологического оборудования.
 • Тема 8. Инструменты и приспособления, применяемые в монтажных работах. Средства механизации монтажных работ.
 • Тема 9. Условия работы технологических машин и оборудования. Система эксплуатации.
 • Тема 10. Структура состояний и виды технических обслуживаний и ремонтов технологических машин.
 • Тема 11. Техническая диагностика технологических машин и оборудования.
 • Тема 12. Сборка и балансировка оборудования.
 • Тема 13. Монтаж передач и подшипников.
 • Тема 14. Выбор типа и режима смазки горных машин.
 • Тема 15. Обеспечение безопасности в процессе монтажа и эксплуатации технологического оборудования.
Зертханалық сабақтардың тақырыптары
 • не предусмотрены
Негізгі әдебиет
 • 1 Зайков, Витольд Иванович. Эксплуатация горных машин и оборудования [Текст] : учебник / В.И.Зайков, Г.П.Берлявский. - 3-е изд., стереотип. - М. : МГГУ, 2001. - 257 c 2 Замышляев, В. Ф. Техническое обслуживание и ремонт горного оборудования[Текст]:учебник/Ред. В.Ф.Замышляев.-М.:Академия,2003.-399c. 3 Замышляев, В. Ф. Эксплуатация и ремонт карьерного оборудования [Текст] : учеб. пособие для вузов / В.Ф. Замышляев, В.А. Русихин, Е.Е. Шешко. - М. : Недра, 1991. - 285. 4 Овчиникова, Г. В. Ремонтник горного оборудования (пробное издание) [Текст]: учебник / Г. В. Овчиникова. - Астана: Фолиант, 2003.-272 c. 5 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин [Текст] : учебник / А. В. Рубайлов [и др.] ; под ред. Е. С. Локшина. - М. : Академия, 2007. - 510 с.
Қосымша әдебиеттер
 • 6 Подэрни, Р.Ю. Горные машины и комплексы для открытых работ [Текст] : в 2-ух т. Т.1 / Р.Ю. Подэрни ; М-во образования РФ. – 4-е изд., стер. – М. : Изд-во МГГУ, 2011. – 271 с. 7 Шубина, Н.Б. Материаловедение в горном машиностроении : учеб. Пособие / Н.Б. Шу-бина. – М. : МГГУ, 2012. – 271 с. 8 Шешко, Е.Е. Эксплуатация и ремонт оборудования транспортных комплексов и карье-ров : учеб. Пособие для ВУЗов / Е.Е. Шешко ; ред. П.И. Томаков. – 2-е изд., стер. – М. : МГГУ, 2011. – 424 с. 9 Гришко, А.П. Стационарные машины и установки : учеб. Пособие / А.П. Гришко, В.И. Шелоганов. – М. : МГГУ, 2009. – 325 с. 10 Беляков, В.А. Монтаж, эксплуатация и ремонт транспортных машин горнорудных шахт [Текст] : научное издание / В.А. Беляков, Ю.П. Калиниченко. – М. : Недра, 1982. – 207 с. 10 Касаткин, В.М. Эксплуатация и ремонт буровых машин и механизмов для буровых скважин на воду [Текст] : / В.М. Касаткин, В.И. Плохов ; М-во монтаж. и спец. строит. Работ. СССР. Главспецпромстрой и упр. кадров и учебн. Заведений. – М. : Стройиздат, 1969. – 216 с.