Технологиялық машиналарды жөндеу

Сипаттама: Технологиялық машиналар мен жабдықтардың жұмыс істеу шарттары. Жабдықтардың тозу түрлері. Істен шығуды тексеру әдістері. Машиналардың бөлшектерінде ақауларды байқау әдістері. Жөндеуді ұйымдастыру. Жөндеуді инженерлік қамтамасыз ету. Жөндеу технологиясы және механикаландыру. Технологиялық машиналар мен жабдықтарды жөндеу өндірісі. Жөндеуге қажетті пайдалану материалдарын өндіру және сақтау.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • «Технологиялық машиналард жөндеу» курсын бітіргеннен кейін студент технологиялық машиналарды машиналарының жұмыс істеу шарттарын. жабдықтардың тозу түрлерін, істен шығуды тексеру әдістері, машиналардың бөлшектерінде ақауларды байқау әдістерін, жөндеуді ұйымдастыру түрлерін, негізгі анықтамаларын, қағидаларын, есептеу тәртібін және ерекшеліктерін, таңдауды және жобалауды үйрету, жөндеуге машықтандыру.
Міндет
 • - студенттерге технологиялық машиналарды жөндеу облысында теориялық негіз қалыптастыру; - қолданыстағы істен шығуды тексеру, алдын-алу, жөндеуді ұйымдастыру туралы білім алу; - технологиялық машиналардың жөндеудің осы тәсілі тиімді екенін, оның технологиялық жағынан осы техникалық жағдайына дәл келетінін дәлелдей алу; - технологиялық машиналардың ерекшеліктері бойынша, қажетті жөндеу тәсілін, тексеру тәсілін таңдау бойынша машықтану
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Машинаны жөндеудің негізгі заңдылықтарының мәнін, математикалық сипатын және дәлелдерін, мамандықпен байланысты машиналардың негізгі түрлерінің есептеуін, теориялық (математикалық) сипатының негіздерін, көтергіш және тасымалдағыш машиналарының мақсатын, құрылымын, жұмыс істеу принціптерін, типтік құрылымдық шешімдерін, жұмыс үдерісінің негіздерін, оларға қойылатын талаптар мен көрсеткіштерін және машинажасау саласындағы негізгі ғылыми-техникалық жетістіктердің негізгі бағыттарын базалық немесе жоғарғы типті оқулықтар дәрежесіне сәйкес келетін деңгейде меңгеру. Жөндеу жабдықтарын таңдауды және пайдалануды, олардың тиімді жұмыс тәртібін қамтамасыз ету әдістерін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Теорияда алған білімін: жабдықтарды жөндеу негіздерін, машинаның теориялық сипатының негіздерін, мақсатын, құрылымын, жұмыс істеу принціптерін, типтік құрылымдық шешімдерін, жұмыс үдерісінің негіздерін, оларға қойылатын талаптар мен көрсеткіштерін және машина саласындағы негізгі ғылыми-техникалық жетістіктердің негізгі бағыттарын дамыуын және де эксплуатациялық материалдар туралы білімін практикада қолдану.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Машиналарды жөндеу саласына қажет білімді, мәліметтер мен ақпаратты жинақтау және өңдеу пайымдауларын қалыптастыру; жөндеуге қажет жабдық жұмысының тиімді көрсеткіштерін негіздеу, есептеу және таңдау пайымдауларын қалыптастыру және де машиналар мен жабдықтарды жаңғырту немесе жетілдіру кезінде пайымдауларды қолдану.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Жабдықтар мен машиналарды жөндеу кезінде, есептеу жұмыстарында, машинажасау заңдылықтарын қолданғанда олар негізделетін қорытындыларды және сол қорытындыны жасауға қажет білімді, мәселелер мен шешімдерді, ойларды, ақпаратты анық және бір мәнді жеткізу. Ақпараттық үдерістерді іске асыратын бағдарламалық және техникалық құрылғылармен, заманауи ақпарат құрылғыларымен қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Машиналарды жөндеу кезінде қолданылатын жабдықтардың негізгі түрлерінің есептеуін, теориялық сипатының негіздерін, мақсатын, құрылымын, жұмыс істеу принціптерін, типтік құрылымдық шешімдерін, жұмыс үдерісінің негіздерін, оларға қойылатын талаптар мен көрсеткіштерін және көтергіш және машиналарды жөндеу саласындағы негізгі ғылыми-техникалық жетістіктердің негізгі бағыттарын білу қабілеті. Негізгі нормативтік құжаттармен (МЕСТ-тер) және электронды есептегіш құралдармен жұмыс істеу қабілеті.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Тема 1. Введение. Условия работы технологических машин и оборудования и виды их износа.
 • Тема 2. Методы диагностики отказов и обнаружения дефектов в узлах машин.
 • Тема 3. Технология восстановления изношенных деталей.
 • Тема 4. Классификация видов ремонта. Ремонт горного оборудования без разборки.
 • Тема 5. Организация ремонта.
 • Тема 6. Инженерное обеспечение ремонта.
 • Тема 7. Инженерное обеспечение ремонта – приспособления.
 • Тема 8. Технология и механизация ремонта.
 • Тема 9. Технология ремонта деталей и узлов машин.
 • Тема 10. Производство ремонта технологических машин и оборудования.
 • Тема 11. Объем ремонта шахтного оборудования.
 • Тема 12. Производство и хранение ремонтно-эксплуатационных материалов.
Зертханалық сабақтардың тақырыптары
 • не предусмотрены
Негізгі әдебиет
 • 1 Замышляев, В.Ф. Техническое обслуживание и ремонт горного оборудования [Текст] : учебник / Ред. В.Ф. Замышляев. – М. : Академия, 2010. – 399 с. 3 Замышляев, В.Ф. Эксплуатация и ремонт карьерного оборудования [Текст] : учеб. по-собие для вузов / В.Ф. Зымышляев, В.А. Русихин, Е.Е. Шешко. – М. : Недра, 2010. – 285 с. 4 Овчинникова, Г.В. Ремонтник горного оборудования (пробное издание) [Текст] : учеб-ник / Г.В. Овчинникова. – Астана : Фолиант, 2010. – 333 с. 5 Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных и дорожных машин [Текст] : учебник / А.В. Рубайлов и др.; под ред. Е.С. Локшина. – М. : Академия, 2007. – 510 с.
Қосымша әдебиеттер
 • 6 Вишневецкий, Ю.Т. Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей [Текст] : учебник / Ю.Т. Вишневецкий. – 3–е изд. – М. : Дашков и К, 2006. – 379 с. 7 Шешко, Е.Е. Эксплуатация и ремонт оборудования транспортных комплексов и карье-ров : учеб. Пособие для ВУЗов / Е.Е. Шешко ; ред. П.И. Томаков. – 2-е изд., стер. – М. : МГГУ, 2011. – 424 с. 8 Беляков, В.А. Монтаж, эксплуатация и ремонт транспортных машин горнорудных шахт [Текст] : научное издание / В.А. Беляков, Ю.П. Калиниченко. – М. : Недра, 1982. – 207 с. 9 Касаткин, В.М. Эксплуатация и ремонт буровых машин и механизмов для буровых скважин на воду [Текст] : / В.М. Касаткин, В.И. Плохов ; М-во монтаж. и спец. строит. Работ. СССР. Главспецпромстрой и упр. кадров и учебн. Заведений. – М. : Стройиздат, 1969. – 216 с.