Технологиялык құрал-жабдықтарды жобалау

Сипаттама: Қазіргі заманғы өндірістегі технологиялық жабдық қозғалыстарды жүзеге асыру және айлабұйымдардың жұмыс циклін басқару үшін механикалық, электрлік, электрондық, пневматикалық, гидравликалық және басқа да жетектерді пайдаланатын механизмдер мен құрылғылардың көп санын қамтитын айлабұйымдар мен олардың жетектерінің конструкциясында ерекше орын алады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Осы пән – «Машинажасау технологиясы», «Машинажасау заутарындағы білдектер қондырғылар», «Машина бөлшектері» курстарының білімі негізінде құрылған 5B071200 – «Машинажасау» мамандығының профильді пәндерінің бірі.
Міндет
  • 5B071200 – Машина жасау және машина жасау бакалавр дәрежесіне сәйкес бөлшектер жасау, оларды жинау және сынақтан өткізу мақсатында технологиялық оснасткаларды жобалау бойынша мамандарды даярлау.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Құрылғы мамандандырылғандығының, механизация және автоматизация дәрежесі өндіріс типіне байланысты болады және экономикалық негізделеді. Сонымен қатар, екі негізгі сұрақты шешуге көмектеседі: а) өңдеу дәлдігін қамтамасыз ету б) өнімділікті жоғарылату мақсатында құрылғыларды механизациялау және автоматизациялау.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Қондырғылар және оларды орнату дәлігін, механизмдерді бекіту күшін анықтау, құрылғыларды механизациялау және автоматизациялау туралы теориялық және практикалық білімді студенттерге беру.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Құрылғылар мен жетектердің мақсатты тағайындалуы бойынша жіктелуі . Құрылғыларды механизаттау, автоматтау және стандарттау. Агрегаттау. Унификациалау. Мамандандырылу. Құрылғыларға бөлшектерді орнату. Қондырмалы құрылғылар. Қондырма элементтерінің түрлері Тегіс және цилиндрлі жазықтыртар бойынша орнатылатын бөлшектер үшін негізгі және қосымша тіректер .
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Қондырма негіздерді таңдау ережелері. Құрылғыларды орнатудағы қателіктер. Орнату дәлдігіне құрылғыларды есептеу. Орнатудың түрлі тәсілі кезінде бөлшектерді негіздеудің қателіктері. Құрылғыларды бөлшектерді бекіту. Құрылғылардың күштік механизмдері, олардың жіктелуі. Өңделетін бөлшектерді бекіту үшін қажетті күштерді есептеу әдісі. Қыспалы құрылғылар
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Емтихан
Негізгі әдебиет
  • Вороненко В.П. Проектирование машиностроительного производства. Учебник / В.П. Вороненко, Ю.М. Соломенцев, А.Г. Схиртладзе - М.: ДРОФА, 2011. - 380 с. 2. Мельников Г.Н., Вороненко В.П. Проектирование механосборочных цехов. – М.: Машиностроение, 2010.- 349 с. 3. Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений. – М.: Машиностроение,2009