Машиналарды өндіру технологиясы

Сипаттама: Технологиялық үдерістердегі механикалық өңдеу, дайындамаларды алу әдісін таңдау, айлабұйымды, құрал-жабдықты және кесуші құралды таңдау, технологиялық құжаттамаларды әзірлеу туралы деректер. Технологиялық үдерістің тиімді сұлбасын таңдау. Құрал-жабдықты, кесуші құралды таңдауды және технологиялық құжаттамаларды дайындау.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • 1. Студенттердің механикалық өңдеу, дайындаманы таңдау және технологиялық құжат туралы мағұлмат алуы
Міндет
 • 1. Өңдеудің, дайындама алудың, құжат толтырудың және тексерудің заманауй әдістерін үйрену.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • 1. Студенттердің технологиялық процесстерді механикаландырудың заманауй әдістерін үйрену
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • 1. Механикалық өңдеудің дұрыс тәсілін таңдау 2. Заманауй дайындамаларды алуды өндірісте пайдалану 3. Технологиялық құжатты дұрыс безендіру
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • 1. Механикалық өңдеудің қолайлы тәсілін таңдау 2. Дайындамаларды алудың қолайлы тәсілін таңдау 3. Жаңа технологиялық үдеріске құжатты әзірлеу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • 1. Технологиялық үдерісті дайындаудың топтық жұмысына қатысу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • 1. Механикалық өңдеудің дұрыс тәсілін таңдау 2. Заманауй дайындамаларды алуды өндірісте пайдалану 3. Технологиялық құжатты дұрыс безендіру
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Кіріспе: пәннің міндеттерімен, сабақ сипатымен, студенттердің аралық бақылау жүйесінің рейтинг көрсеткіштерімен танысу.
 • Дайындамаларды алдын ала өңдеу. Табақты және фасонды металл илектен жасалған дайындамаларды түзету әдістері мен жабдықтары. Әр түрлі дайындамаларды сыдырудың жабдықтары мен технологиясы. Біліктер типіндегі дайындамаларды олардың көлемі мен өндіріс түріне байланысты орталықтандыру әдістері
 • Сыртқы цилиндрлік беттерді (біліктерді) өңдеу технологиясы. Бөлшектердің жіктелуі-Айналу денелері. Қажетті дәлдікке және өндіріс түріне байланысты бөлшектерді орналастыру. Талап етілетін дәлдікке және кедір-бұдырлыққа байланысты, сондай-ақ өндіріс түріне байланысты біліктерді өңдеуді кесу әдістері, схемалары, жабдықтары, құралдары және режимдері. Сатылы біліктерді токарлық өңдеу схемаларының, тегістеу схемаларының, пластикалық деформациялаумен өңдеу схемаларының артықшылықтары мен кемшіліктері. Біліктердің технологиялылығы бойынша талаптар
 • Ішкі цилиндрлік беттерді (тесіктерді) өңдеу технологиясы. Электрохимиялық және электрфизикалық тәсілдермен, пластикалық және электрофизикалық тәсілдермен тесіктерді өңдеу әдістері, жабдықтары, режимдері дәлдікке, талап етілетін кедір-бұдырлыққа және өндіріс түріне байланысты деформациялаумен байланысты. Кіші диаметрлі терең тесіктер мен тесіктерді өңдеу әдістері. Тесіктердің технологиялылығы бойынша талаптар
 • Жазық беттерді өңдеу технологиясы. Жазық беттердің дәлдігі бойынша ерекше талаптар. Жазық беттерді өңдеуді кесу әдістері, жабдықтары, құралдары және режимдері, фрезерлеу және тегістеу прогрессивті схемалары, жазық беттерді өңдеу беттердің жазықтықтардың технологиялылығы бойынша талаптар.
 • Фасонды беттерді өңдеу технологиясы. Жабдықтардың әр түрлі түрлерінде және өндірістің әр түрлерінде фасонды беттерді алуға арналған тәсілдер мен құралдар. Конустық беттерді өңдеу тәсілдері және жабдықтардың әр түрлерінде құрал-саймандар
 • Бұрандалы беттерді өңдеу технологиясы. Резьб жіктелуі және олардың дәлдігі. Әр түрлі дәлдіктегі бұрандалы беттерді, оның ішінде құрттарды, жабдықтардың әр түрлерінде және өндірістің әр түрлерінде алуға арналған әдістер мен құралдар. Көп өтпелі резьбаларды кесу тәсілдері. Бұранданы домалату. Резьб бақылау әдістері
 • Шпонкалы жыралар мен шлицті беттерді өңдеу технологиясы. Шпонкалы және шлицті қосылыстардың түрлері, олардың дәлдігі және қонуы. Дайындауға арналған әдістер, жабдықтар мен құралдар шлицті беттердің қаттылығына, дәлдігіне және өндіріс түріне байланысты. Шпонкалы ойықтарды және шлицті беттерді бақылау
Негізгі әдебиет
 • 1. Вороненко В.П. Проектирование машиностроительного производства. - .М.: Дрофа, 2016 2. Мачульский А.Г., Ғабдысалық Р. Дипломное проектирование. Методические указания по курсовому проектированию для студентов всех форм обучения. – ВКГТУ, 2017.
Қосымша әдебиеттер
 • 1. Технология машиностроения / Под ред. Г.Н. Мельникова. - .М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007 2. Вороненко В.П. Машиностроительное производство. - .М.: Академия, 2001