Металкескіш білдектер

Сипаттама: Машина жасау өндірісінің технологиялық жабдықтарының маңызды түрлері металл кесетін станоктар, автоматты желілер, икемді машина жүйелері болып табылады. Металл кескіш станоктар кесу арқылы қажетті мөлшерде және беткі бөліктің бөлшектерін шығаруға арналған. Барлық инженерлік, жөндеу зауыттарында металл кесетін станоктардың үлкен паркі бар.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Пән мақсаты студенттерге жинақтау негiзi жөнiнде, металл кескiш жабдықтардың кұрылысы мен есептеуi жөнiнде, пайдалану және жөндеуi жөнiнде тәжірибелік тәсiлдердi үйрету.
Міндет
 • Кұрылымдық материалдарды кесу арқылы өңдеу деп қажетті мөлшері мен беті тегіс, бөлшектің кескінін жасау үшін дайындамада кесу аспаптары көмегімен материал қабатын алу үдерісімен танысу. «Машинажасау» мамандығына сай машина жасау зауыттарындағы металл кескіш жабдықтар бiлiмi ауданында бакалаврларды даярлау.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • жинақтау негiзi жөнiнде, металл кескiш жабдықтардың кұрылысы мен есептеуi жөнiнде, пайдалану және жөндеуi жөнiнде тәжірибелік тәсiлдердi үйрету.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • жинақтау негiзi жөнiнде, металл кескiш жабдықтардың кұрылысы мен есептеуi жөнiнде, пайдалану және жөндеуi жөнiнде тәжірибелік тәсiлдердi үйрету.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • жинақтау негiзi жөнiнде, металл кескiш жабдықтардың кұрылысы мен есептеуi жөнiнде, пайдалану және жөндеуi жөнiнде тәжірибелік тәсiлдердi үйрету.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • жинақтау негiзi жөнiнде, металл кескiш жабдықтардың кұрылысы мен есептеуi жөнiнде, пайдалану және жөндеуi жөнiнде тәжірибелік тәсiлдердi үйрету.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • жинақтау негiзi жөнiнде, металл кескiш жабдықтардың кұрылысы мен есептеуi жөнiнде, пайдалану және жөндеуi жөнiнде тәжірибелік тәсiлдердi үйрету.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Машина жетегі
 • Жылдамдық графигі және блок-схема
 • Токарлық машиналар
 • Бұрғылау машиналары
 • Milling machines
 • Тегістеу машиналары
 • Тісті кесетін машиналар
 • Физикалық машиналар
 • Санмен басқарылатын машиналар
Негізгі әдебиет
 • 1 Металлорежущие станки. Под редакцией проф. Тепинкичиева В.К., М. «Машиностроение». 2003. 2 Чернов Н.Н. Металлорежущие станки. М.«Машиностроение» 2000 3 Гуртяков А.М. типовые механизмы и системы металлорежущих станков. Учебное пособие. 2009
Қосымша әдебиеттер
 • 4. Mechanical engineering : учебное пособие / ed. M. Gökçek ; ishing process manager D. Duric ; nical editor T. Smiljanic. - Rijeka : InTech, 2012. - 670 с. - Библиогр.: с. 669-670. - ISBN 978-953-51-0505-3 : Б. ц. 5. Мамандығы "250140-Машина жасаудың технологиясы, металл кескіш станоктар мен саймандар = Специальность "250140- Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты" : оқу бағдарламасы. - Астана : [б. и.], 2001. - 30 б. - 11500.00 т. т. 6. Капаева, С. Д. Кесу теориясы : 050712 "Машина жасау" мамандығының күндізгі және сыртқы бөлімдегі студенттеріне тәжірибелік жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар / С. Д. Капаева ; Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі; ШҚГТУ. - Өскемен : ШҚМТУ, 2006. - 50 б. - Библиогр.: б.49 . - 170.00 т.