Икемді автоматтандырылған өндірістің технологиялық негіздері

Сипаттама: Автоматтандырылған өндірістік алаңдарды, шеберханалар мен икемді өндіріс жүйелерін (GPS) жобалау, бұл талап етілетін сападағы өнімді өндіруге арналған өндірістік процестерді жүзеге асыруға арналған. Икемді өндірістік жүйелерді ұйымдастыру үшін тез өзгеретін құрылғылармен, металл кесетін құралдармен, машинажасау өндірісінің технологиялық процесін реттеу және бақылау жүйесі бар өндірістік модульдер.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пәнді оқып-үйренудің мақсаты - талап етілетін сапада өнім өндірудің өндірістік процестерін белгіленген мөлшерде тиісті тиімділік деңгейімен және еңбекті қорғаудың барлық талаптарын орындауға арналған автоматтандырылған өндірістік алаңдарды, шеберханалар мен икемді өндірістік жүйелерді (GPS) жобалау бойынша студенттердің білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру. экология.
Міндет
  • автоматтандырылған өндіріс орындары мен цехтарын құру принциптерімен, автоматтандырылған машина жасау өндірістерін жобалау әдістерімен танысу
  • модельдеу және оңтайландыру құралдарын қолдана отырып, автоматтандырылған өндірістік алаңдар мен шеберханаларды жобалау әдістерін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • - машина жасау бұйымдарын, құралдарын жобалаудың негізгі кезеңдері инженерлік-технологиялық жабдықтар процестер - технологиялық, оперативті, эстетикалық бағалау әдістері; машина жасаудың экономикалық және басқарушылық параметрлері өндірістер; - диагноз қою үшін қолданылатын әдістер мен талдау құралдары инженерлік құрылыстар
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • машина жасаудың негізгі жобалық есептеулерін жасау әртүрлі параметрлерді ескере отырып, өнімдер мен технологиялық жабдық.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • машина жасау өнімдерін, технологиялық жабдықтарды, автоматтандыру және машина жасау салаларын диагностикалау жобаларын жасауда
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Оқу материалын беру мүмкіндігі, материалды немесе проблеманы нақты және түсінікті түрде көрсету, пәнге деген қызығушылықты ояту, студенттерде белсенді өз бетінше ойлауды ояту.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • заманауи қолдана білу ақпараттық технологиялар қолданылады проблемаларды шешуге арналған бағдарламалық қамтамасыздандыру кәсіби қызмет
Негізгі әдебиет
  • 1.Аверченков, В. И. Основы математического моделирования технических систем [Электрон-ный ресурс]: учебное пособие / В. И. Аверченков, В.П. Федоров, М. Л. Хейфец. – 2-е изд., стереотип.– М.: ФЛИНТА, 2011. – 271 с. 2.Афонин А. М.Теоретические основы разработки и моделирования систем автоматиза-ции: Учебное пособие / А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Петрова и др. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с.: 2. Горохов В. А. Проектирование механосборочных участков и цехов: Учебник/В.А.Горохов, Н.В.Беляков, А.Г.Схиртладзе и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 540 с. 3. Киселев Е. С. Методики расчета механосборочных и вспомогательных цехов, участков и малых предприятий машиностроительного производства: Уч. пос./ Е.С. Киселев; Под ред. Л.В. Ху-добина. - 2 изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 143 с. 4. Клепиков В. В. Технология машиностроения: технологические системы на ЭВМ: Учебник/В.В.Клепиков, О.В.Таратынов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 269 с.
Қосымша әдебиеттер
  • Периодические издания 1. Автоматизация и современные технологии. 2. Известия вузов. Машиностроение. 3.Вестник машиностроения. 5.3.7 Сборка в машиностроении и приборостроении. 5.3.8 Химическое и нефтегазовое машиностроение. 5.3.9 Автоматика и телемеханика 5.3.10 Теория и системы управления. 5.3.11 Микропроцессорные средства и системы.