Машинажасау өндірісін жобалау

Сипаттама: Заманауи өндіріс құралдарына және өндірістік процестерді толық автоматтандыруға, жаңа жабдықтарды енгізумен, техникалық қайта жарақтандырумен, өндірісті қайта құрумен және жаңа цехтар құрумен өңделген процестерді жүзеге асыруға назар аударп, механикалық құрастыру цехтарын жобалау әдістемесі. Механикалық құрастыру өндірісін жобалаудың заманауи әдістері, жоғары өнімділікті және техникалық-экономикалық тиімділікті қамтамасыз ететін автоматтандырылған өндіріс процестерін құру принциптері.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Бар цехтерді өзгерту немесе жаңа цехтердің жобасын дайындай, технологиялық жабдықтарды орналастыра білу және ең ұтымды жобалық шешімдерлі қабылдай алу.
Міндет
 • Құрылыс салалардағы және машинажасау өндірісіндегі жалпы міндетерді білуі шарт, жобалау негіздерін, өндірісті орналастыру және механикалық-құрастыру цехін құрастыру, цехтің орнығуын, ғимараттар салу ережелерін және жабдықты орналастыру жобасын нақтылы оқу. Негізгі қорек көздерін, желдету тәсілдерін жобалау кезінде ескеріп, цехті құрастырғанда жабдықтың орналасқаны бойынша түзетулер жасай алу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Пәнді оқу нәтижесінде студенттер капиталды құрастыруды жүргізетін салалар мен машинажасау салаларының алдында ұрған мәселелерді білуі керек; жобалық жұмыстың ұйымдастырылуын анық ұсыну керек; өндірісті ұйымдастыру мен цехтарды құру қағидаларын, механикалық құрастырылған өндіріс цехтарын жобалау бойынша жалпы ережелерін білуі қажет; жабдықтарды орналастыру мен құрастыру жоспарларын құру қағидаларын, қндірістік ғимараттар мен негізгі бағыттар және оларды жобалаудың ерекшеліктері жайлы анық ойлап бүлуі керек.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Әр түрлі жобалау тәсілдері кезінде бұйымды дайындау еңбек сыйымдылығы мен білдек сыйымдылығы, цехтың есептек бағдарламаларын анықтау бойынша технологиялық есептеме жүргізу қабілеті; цехтағы ірі әрі бөлшекті аудан мөлшері мен жабдықтар, қызметкерлер санын есептей білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Жоғары сапалы бұйым шығару мен аздаған шығындармен және қазіргізаман технологиялық жабдықтарын қолдануды қамтамасыз ететін, жұмыс жасап тұрған өндірісті түрлендіру немесе жаңадан құрастыру мақсатымен, машинажасаушы-технологқа механикалық құрастырылған өнідірісті жобалау мәселелерін жақсы білген жөн.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Әлемдік тәжірибеге жету есебінде ҚР машинадасауды жаңа деңгейге көтеру маңызды міндет болып отыр. Өндірістік процесстерді басқару құралдары мен азіргі заман жабдықтарын қолданатын өндірістерді түрлендіруге ерекше назар аударылады
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Цех өндірісін ұйымдастыру бойынша тиімді шешімдер қабылдай білу; әрбір жабдық бірлігінде және өндірістік ғимараттарда механикалық құрастырылған цехтарды орналастыру бойынша ұтымды шешімдер қабылдау;жобалық шешімдердіе техникалық-экономикалық тәсілдеріне меңгеру мен энергияның негізгі түрлеріне мұқтаждықты анықтай білу.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Кіріспе. ҚР Машина жасауды дамыту бағыты.n.
 • Бастапқы деректерді дайындау және жобалау тәртібі.
 • Цехты жобалауға тапсырма, оның құрамы.
 • Негізгі өндірістік процестерді құру принциптері мен құрылымы.
 • Механикалық жинау цехтарының механикалық учаскелерін жобалау.
 • Құрастыру учаскелерін жобалау.
 • Цехтың қосалқы жүйелерін жобалау.
 • Көлік жүйесі.
 • Бұйымдардың сапасын бақылау жүйесі.
 • Жұмысшылардың еңбегін қорғау жүйесі.
 • Автоматты және автоматтандырылған учаскелерді жобалау.
 • Цехтың орналасу жоспарын құрастыру.
 • Өндірістік ғимараттар.
 • Жабдықтың орналасу жоспарларын әзірлеу.
 • Жобаның арнайы бөліктерін жобалауға арналған тапсырмаларды әзірлеу және механикалық құрастыру өндірісі жобаларының технологиялық бөлігінің техникалық-экономикалық тиімділігі.
Негізгі әдебиет
 • 1 Лопухов Ю.И. Основы проектирования механосборочных цехов. Учебное пособие. Для студентов специальности 5В071200 «Машиностроение» / ВКГТУ. - Усть-Каменогорск, 2013. - 140 с. 2 Лопухов Ю.И. Основы проектирования механосборочных цехов: Методическое пособие к практическим занятиям для студентов специальности 5В071200 «Машиностроение», специализация «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» /ВКГТУ. - Усть-Каменогорск, 2013. - 50 с. 3 Лопухов Ю.И. Основы проектирования механосборочных цехов: Методическое пособие по выполнению курсовой работы для студентов специальности 5В071200 «Машиностроение», специализация «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» /ВКГТУ. - Усть-Каменогорск, 2013. - 60 с. 4 Проектирование участков и цехов автоматизированных машиностроительных производств / А.Г.Схиртладзе, В.П. Вороненко, В.А. Егоров и др. - Пенза: Изд-во Пензенского ГУ, 2009. - 427с.
Қосымша әдебиеттер
 • 1 Мельников Г.Н., Вороненко В.П. Проектирование механосборочных цехов. – М.: Машиностроение, 1990. 2 Мамаев В.С., Осипов Е.Г. Основы проектирования машиностроительных заводов. – М.: Машиностроение, 1974. 3 Волцкевич Л.И. и др. Комплексная автоматизация производства. – М.: Машиностроение, 1983. 4 Майоров С.А., Орловский Г.В., Халкинов С.Н. Гибкое автоматическое производство. – М.: Машиностроение, 1985. 5 Проектирование машиностроительных заводов. Справочник в 6-ти томах./Под ред. Ямпольского Е.С. – М.: Машиностроение, 1976.