Теориялық механика және машинатану

Сипаттама: Қатты денелер механикасы, механиканың негізгі ұғымдары мен заңдары, денелер жай-күйінің заңдылықтары, статика, тепе-теңдік теңдеулері, денелер қозғалысының заңдары, кинематика, динамика, көрсеткіштерді есептеу әдістері. Механизмдер мен машиналар түрлерінің жіктелуі, олардың кинематикалық және динамикалық талдауы. Механизмдердің синтезі, есептеу және жобалау әдістері.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер