Құрастыру-дәнекерлеу жабдықтарын жобалау

Сипаттама: Дәнекерлеу өндірісінің технологиялық жабдықтарын (жабдықтар, құрылғылар, аспаптар, құралдар) есептеу, жобалау, таңдау немесе модернизациялаудың нақты дәнекерленген құрылымын немесе оның құрастыруы мен бөлшектерін, машиналарды құрастыру және сынау бойынша теориялық және практикалық дағдылары.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • 5В071200 «Машинажасау» мамандығына сәйкес бөлшектер жасау мен машиналарды сынау үшін технологиялық жабдықтауды жобалау бойынша салада көп білетін мамандарды дайындау.
Міндет
  • Пәнді оқу нәтижесінде маман білуге тиіс: -жабдықтау мен құрылғыларды құрастыру мен есептеу және жобалау қағидаларын, технологиялық жабдықтауды енгізу мен жобалауды.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Оқушы білу керек: құрылғылар түрлері мен машинажасау саласының қазіргі жағдайы жайлы, даму келешгі мен қысқыш өндейтін қондырғылар туралы.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Істей алу керек: құрылғы түрін таңдауды, қысқыш күшін есептеутді, құрылғыларды механикаландыру мен автоматтандыруды, куштік механизмдер мен қондырғылар дәлдігін есептеуді, СББ- ы бар пісіру жабдығын жөндегендегі бағдарлама нөлінің күйін табуды, САИД жүйесіндегі өлшеу тізбегін шешуді, құрылғының кинематикалық және геометриялық дәлдігін тексеруді.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Игеру керек: құрылғыны механикаландыру мен автоматтандыру, күштік механизмдер, қысқыш күшін, қондырғы дәлдігін есептеу тәсілдерін
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Курстағы инженерлік жобалау негізі мен білдекті құрылғылардың жеке бөліктері мен элементтерін құрастыру негіздері қарастырылатын сұрақтар машинажасау мен металлөндеу саласында жұмыс істейтін инженер-механик үшін арнайы дайындық жүйесінде негіз болып табылады.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Курстық және дипломдық жобалау кезінде бұл курсты меңгеру жобалау және білдекті құрылғыларды есептеу бойынша мәселелерді сәтті шешуге көмектеседі.
Негізгі әдебиет
  • Маслов Б.Г., Выборнов А.П. Производство сварных конструкций.- М.: Академия, 2009.-256с. 2. Мельников Г.Н., Вороненко В.П. Проектирование механосборочных цехов. – М.: Машиностроение, 2010.- 349 с. 3. Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений. – М.: Машиностроение,2009