Математика 3

Сипаттама: Пән кешенді айнымалы функциялардың теориясын қамтиды, Кешенді жазықтықта берілген функцияларды зерттейді. Операциялық есептеу элементтері және оның тұрақты коэффициентті қарапайым сызықты дифференциалдық теңдеулер мен жүйелерді интегралдауға қосымшалары. Фурье Қатары.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • студенттердің математикалық модельдерді пайдаланатын пәндерді меңгеру үшін негізгі база болып табылатын жоғары математика курсының негізгі ұғымдары мен әдістерін игерту, қолданбалы есептерді қою және шешу кезінде математикалық әдістерді қолданудың теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыру
Міндет
  • студент пәннің негізгі ұғымдарын білу, теорияны түсіну және дәлелдей білуі қажет, осы курстың математикалық аппаратын қолдану арқылы практикалық тапсырмаларды шешу дағдыларын меңгеруі керек.
Негізгі әдебиет
  • 1 Белослюдова В.В., Дронсейка И.П. Специальные разделы математики. – Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2008. 2 Гмурман В.Е. Введение в теорию вероятностей и математическую статистику. – М.: Высшая школа, 1998. 3 Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. – М.: Высшая школа, 1998. 4 Ефимов А.В. и др. Сборник задач по математике для втузов. В 4-х частях. Ч.3. – М.: Физматлит, 2002. 5 Краснов М.Л. и др. Функции комплексного переменного. Операционное и счисление. Теория устойчивости. – М.: Наука, 1981. 6 Лунц Г.Л., Эльсгольц Л.Э. Функции комплексного переменного. – СПб.: Изд-во «Лань», 2002. 7 Пантелеев А.В., Якимова А.С. Теория функций комплексного переменного и операционное исчисление в примерах и задачах. – М.: Высшая школа, 2001. 8 Эйдерман В.Я. Основы теории функций комплексного переменного и операционного исчисления. – М.: Физматлит, 2002.