Маркетингтің форсайт-технологиясы

Сипаттама: Форсайт-технологияларды қолданудың кәсіби мәдениетін қалыптастыру, теориялық білімді меңгеру, Форсайт-зерттеулерді дайындау және өткізу саласында шеберлік пен дағдыларды игеру, білім алушыларда ұзақ мерзімді даму стратегиясын әзірлеу және іске асыру үшін Форсайт технологиясын қолдану сапасын бағалау және қалыптастыру, қажеттіліктерді талдау бойынша біртұтас білім жүйесін құру.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер