Картографиялаудың сандық технологиясы

Сипаттама: Картографиялаудың сандық технологиясы (КСТ) - сандық карталарды ГАЖ немесе КАЖ құралдарымен құрастыру және пайдалану. КСТ дәстүрлі картографиялау технологиялары секілді бастапқы ақпараттарды жинаудың тәсілдеріне, құрастырылатын сандық картаның типіне (тағайындалу тақырыбы және масштабы) және пайдаланылған жүйенің ерекшелігіне байланысты айырмашылықтарға ие болады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Магистранттарға кеңістіктік мәліметтерді ұйымдастыру, сақтау және модельдеудің негізгі тәсілдерін меңгерту, геоақпаратты технологияларды іс-жүзінде пайдалану дағдысын алу және оқыған әдістерін ісжүзіндік әрекеттерінде қолдануды игерту.
Міндет
 • картографиялаудың сандық технологиясының негізгі принциптері және әдістері; - кеңістіктік мәліметтердің негізі модельін үйрену; - географиялық ақпарат жүйелерін функциялау және пайдаланудың теориялық негіздерімен танысу; - кеңістіктік –уақыттық модельдеу әдістерін және жалпы аналитикалық операцияларды білу; - типтік ақпараттар пакеттердің құрылымын үйрену, геодезиялық және картографиялық жұмыстарды ақпараттық қамсыздандырудың санаттарын және стандарттарын үйрену.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Жер заңдарын білу, жерге орналастыру, кадастрлық жұмыстарды орындау әдістерін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Халық шаруашылығы кешенінің шеңберіндегі жер-мүліктік жобалау әрекеттерін жүйелік шешім негізінде атқару қабілеті, Жерді пайдалануды түсіндіру және болжау үшін модель тұрғыза білу, оларды сапалы әрі сандық талдаулармен жүзеге асыра білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Жерге орналастыру облысында қазіргі заманғы аспаптармен зерттеу әдістерін пайдаланып, ғылыми–зерттеу және өндірістік өңдеулерді өз бетінше орындай алу қабілеті
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Ұйымдастыру және кәсіпорындарында іс-жүзіндік әрекетін жүргізу барысында қабылдаған ұйымдастырылған-басқару шешімдерінің әрі қарайғы әсерін және шартын бағалау, есептеу қабілеті.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Зерттеу жүргізуге қолданыстағы әдістерді жетілдіру және алдыңы қатарлы әдістерді ендіру, жерге орналастыру саласындағы ғылыми техникалық үдеріс жетістіктерін пайдаланып техника және технологияларды жетілдіруге мобильді және қабылдау дағдысын арттыру
Негізгі әдебиет
 • MapInfo Professional. Руководство пользователя. Русск. Версия. Москва ООО «ЭСТИ-МАР». 2000г.
 • Ерунова М.Г. Географические и земельно-информационные системы. Ч.2. Картографирование средствами инструментальной ГИС MapInfo.: Метод. указания / М.Г. Ерунова, А.А. Гостева; Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2004. – 84с.
 • Маликов Б.Н., Пошивайло Я.Г. Составление и подготовка к изданию карт и атласов с использованием компьютерных технологий: Монография. –Новосибирск: СГГА, 2002. – 89с.
 • Трубина Л.К. Геоинформационные системы. Конспект лекций. – Новосибирск: ЦИТ СГГА, 2007.
 • Рысбеков К.Б., Солтабаева С.Т. Обработка данных наземной съемки, полученных с электронных тахеометров в комплексе Credo. Мет.указ.для выполнения лабораторных работ по дисциплине Геоинформационные системы – Алматы, КазНТУ, 2005 г.
 • Савиных В.П., Цветков В.Я. Геоинформационый анализ данных дистанционного зондирования. — М.: Картгеоцентр — Геодезиздат, 2001. — 228 с.