Кадастрлық іс әрекетінің технологиясы

Сипаттама: Курс мемлекеттік кадастрдың жалпы ережелерін, жылжымайтын мүлік объектілерінің кадастрлық есепке алу ерекшеліктерін, кадастрлық қызметтің технологиясын, жер учаскелерін межелеу кезіндегі геодезиялық жұмыстардың құрылымын және кадастрлық қызметті жүргізу үшін автоматтандырылған жүйелерді пайдалануды зерттеуге бағытталған.

Кредиттер саны: 6

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • изучить технологию ведения кадастровых работ
Міндет
 • приобрести знания, умения и навыки производственно-технологической деятельности, связанной с кадастровой деятельностью
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • жер заңнамасын білу, жер ресурстарын басқару тәжірибесін және кадастрлық жұмыстарды жүзеге асыру
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • кадастрдың жаңа технологияларын дамыту бағдарламаларын басқара білу
 • технико-экономикалық жоспарларын, жер пайдалану жобалар мен схемалардың және жылжымайтын мүлікті әзірлеу және жүзеге асыру қабілеті
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • эксперименттер, өңдеу, құрастыру, талдау және жобалау жетістіктерін ұйымдастыру және өткізу қабілеті
 • жерге орналастыру және кадастр саласындағы жер мүліктің кешені, қазіргі заманғы технологияларды түгендеу, ғылым және технология саясатының мәселелерін түсіну
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • дамыған техникалық шешімдер мен жобаларды іске асыруды білу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • болашақ кәсіби қызметіне қатысты нормативтік дайындау және жүзеге асыру үшін заң негізгі функциялары мен принциптерін сипаттайтын қабілеті және ықыласы, құқықтық білімдерін толықтыру үшін қажет ақпаратты шеберлігін таба білу
Негізгі әдебиет
 • Зверев Л.А. Технология кадастровых работ: монография / Л. А. Зверев, 2008. - 234 с.
 • Коротеева Л.И. Земельно-кадастровые работы. Технология и организация: учеб. пособие для вузов (рек.) / Л.И. Коротеева, 2007. - 158 с.
 • Земельный Кодекс Республики Казахстан. (с изменениями и дополнениями на 17.07.2017 г.). /Электронный ресурс
 • Особенности ведения кадастра на современном этапе [Электронный ресурс]: монография / В.Н. Клюшниченко.- Новосибирск: СГГА, 2011. – 138 с. http://lib.ssga.ru