Жерлерді кадастрлық бағалаудың инновациялық технологиялары

Сипаттама: Курс жерді бағалаудың инновациялық әдістері мен технологиясындағы әлемдік трендтерді талдау негізінде шет елде және ҚР-да кадастрды дамытудың инновациялық аспектілерін және перспективаларын, елді мекендердің жерлерін кадастрлық бағалау әдістемесін, олардың жағдайын есепке алып зерттеуге бағытталған.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Пәнмен танысу және оның болашақтағы инновациялық дамуы.
Міндет
 • Пән бойынша аналитикалық, ғылыми-зерттеу және педагогикалық жұмыстар жүргізу дағдыларын меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Жер заңнамасын білу, жерге орналастыру және кадастр жұмыстарының әдістерді.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Техникалық тапсырмаларды әзірлеу тәсілдері мен автоматтандырылған тәсілдерді жоспарлау жер ресурстарын қолдануға қабілеті; Р
 • Кадастр ісін жүргізудегі жаңа технологияларды меңгеру, бағдарламаларды басқару, жерге орналастырудағы автоматтандырылған жүйесін жоспарлау тәсілдері.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Ғылыми зерттеу жұмыстарындағы берілетін ақпараттық технологиялар және ғылымдағы қазіргі жетістіктерін қолдану қабілетіі; Р25
 • Жер-мүлік қатынасы аумағында өз бетімен ғылыми-зерттеу немесе өнеркәсіптік жұмыстарды қазіргі заманға сай технологиялармен, аспаптар мен зерттеу әдісін қолданып орындау қабілеті;
 • Жер мүлік кешенінің пробламаларын, кадастрдың қазіргі технологияларын, жерге орналастыру және кадастр аумағындағы ғылыми-техникалық саясатты түсіну.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Тәжірибе өту кезінде зерттеу және жоспарлау жұмыстарын ұйымдастыру дағдыларын қолдану қабілеті және ұжымды басқаруға қабілеті.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Жер-мүлік қатынастар аумағында тиімді стратегия құрастыру және беделді саясат құру қабілеттілігі.
Негізгі әдебиет
 • Кадастровое зонирование, оценка и налогообложение земель: Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2011.
 • Максимов В. А. Стеблецов Р. М. Инновационные технологии в землеустроительном проектировании.- Материалы XIY республиканской научно-технической конференции «Творчество молодых – инновационному развитию Казахстана», 7-9 апреля 2014 г. ., Часть IY, - Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2014.
 • Ткачук С.А. Управление земельными ресурсами. Госагропром СССР. – Целиноград: Целиноградский СХИ, 1986
 • Мауль Я.Я. Экономика и экология землепользования. - Алматы: Кай-нар, 1991
 • Есполов А.Е. Геоинформационное обеспечение кадастровой оценки земель населенных пунктов// Инновационные технологии в образовании и науке: Сб. научн. тр. II междунар. научн.-метод. конф. 9-10 ноября 2007 г./ Зыряновский центр ВКГТУ.- Усть-каменогорск: ВКГТУ, 2007.
 • The problems of Settlemets, Soil Covering Mapping and Soil Maps Usage/Innovative Technologies for an Efficient Geospatial Management of Earth Resourses: Proceedings of the Internacional Workshop 3-7 Sept. 2010 y.- Ust-Kamenogorsk: EKSTU, 2010.