Жер мониторингі

Сипаттама: Жер қоры құрылымының өзгеруін және жер түрлерінің жай-күйін дер кезінде анықтау, оларды бағалау, болжамдау және келеңсіз процестердің алдын алу және салдарын жою бойынша ұсыныстар әзірлеу бойынша жұмыстарды жүргізу әдістемесімен байланысты маңызды практикалық міндеттерді шешу үшін білімді қалыптастыру.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Жерде болып жатқан өзгерістерді уақытында анықтау және жер мониторингі жұмыстарын орындау тәртібін үйрену.
Міндет
 • Осы курсты оқу барысында студент жер мониторингінің құрылымын, мониторингтің негізгі бағыттарын, жерді кешенді инвентаризациялауының, ауыл шаруашылық алқаптарының топырақтарының мониторингін, топырақ паспортының дайындауын білу керек.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Жер құқығын білу, геодезиялық түсіріс және жерлерді картографиялау әдістерін білу. Мал шаруашылығының, өсімдік шаруашылығының, агробизнес жобалаудың негіздерін білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Жаңа әдістерді және геодезиялық тәсілдерді жер-кадастрлық жұмыстарда қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Әр түрлі жерге орналастыру және кадастрлық жұмыстарды өндіріру тәсілері туралы акпаратты талдау кабілеттілігі, негізделген пікірді айту және негізделген қортынды жасай білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Ұжымдағы ұйымдастыру-басқару міндеттерін орындау қабілеті.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Геодезиялық, топографиялық түсірістерді ұйымдастыру және орындай білу қабілеті, жобалық-картографиялық материалдарды түзете білу, жер уческелерін бөліп беру және құқық орнату құжаттарын рәсімдеу.
Негізгі әдебиет
 • Научно-методические указания по мониторингу земель Республики Казахстан
 • Черников В.А. Агроэкология – М.: Колос, 2004
 • Панин М.С. Химическая экология – Семипалатинск, 2002
 • Панин М.С. Аккумуляция тяжелых металлов растениями Семипалатинского Прииртышья – Семипалатинск , 1999
 • Геоэкологическое картографирование. /Под ред. Б.И. Кочурова. – М.: ACADEMA, 2009