Жерлерді кадастрлық аймақтарға бөлу, бағалау және салық алу

Сипаттама: Кадастрлық аймақтарға бөлу-жерді бағалау, мемлекеттік кадастрлық есепке алу және есепке алу объектілеріне кадастрлық нөмірлер беру мақсатында орындалады.Курс аяқталғаннан кейін студент пәннің теориялық негіздерін, әдіснамасын және мазмұнын білуі тиіс.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер