Елді мекендерді жер-шаруашылық орналастыру және жоспарлау

Сипаттама: Ел мекендеріндегі әлеуметтік тұрғын жағдайлары тәсілдерін жетілдіру, қалалар мен олардын орналасу аймақтары дамуының қайта құрастыру кешендік сұрақтарын, тұрғын орындары аймақтарын жоспарлау және қала жоспарындағы қала нысандарын орналастыру инженерлік-экономикалық кешендері сұрақтары қаралады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Ел мекендеріндегі әлеуметтік тұрғын жағдайлары тәсілдерін жетілдіру, қалалар мен олардын орналасу аймақтары дамуының қайта құрастыру кешендік сұрақтарын, тұрғын орындары аймақтарын жоспарлау және қала жоспарындағы қала нысандарын орналастыру инженерлік-экономикалық кешендері және тұрғын ел мекендерін жобалауды жоспарлау тәсілдері мен мәселелерін зерттеу.
Міндет
  • Қарастырылатын ел мекенінің табиғи-климаттық сипаттамасын ескеріп оны орналастыру мәселелерін шешу және ол мекендегі әлеуметтік тұрғын жағдайлары тәсілдерін жетілдіру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Ғылыми білімдері негізінде кешендік инженерлік іс-әрекетінде математикалық, табиғи, гуманитарлық және техникалық ғылымдары саласында базалық және арнайы білімдерді пайдалану қаблеттілігі.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Тапсырылған тәсілдері бойынша нәтижелерді өндеу және талдау эксперименттерін жасай білу, қолданатын материалдары мен дайын заттарының технологиялық көрсеткіштері мен физикалық-механикалық сипаттамаларын анықтауда стандартты зерттеулері
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Өндірістегі өмір сүру іс- әрекеті мен еңбек қауыпсіздігі, денсаулық сақтау сұрақтарын білу, техникалық, құқықтық, әлеуметтік, экологиялық және мәдени кешендік инженерлік іс-әрекеті аспектілері білімдерін көрсету.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Жеке және команда мүше ретінде тиімді жұмыс істеу қаблеттілігі, орындаушы кейбір топтары мен оған қоса пәндері арасындағы жобаларының жетекшісі дағдыларын көрсету, жеке жауапкершілікті көрсете білу, жеке және команда мүше ретінде тиімді жұмыс істеу қаблеттілігі, кәсіби этика мен кәсіби іс-әрекетін жүргізу норма талаптарына ұстану.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Патенттік зерттеулерді жүргізудегі,отандық және шет ел тәжірибесінің ғылыми-әдістемелік ақпаратты жүйелік зерттеу лерінде негізінделген,зерттеу әс-әрекеттерінің базалық тәсілдерін пайдаланып, инновациялық жоба жұмыстарында қатысу қаблеттілігі.
Негізгі әдебиет
  • . СНиП РК 3.01.01.- 2002 "Градостроительство". Планировка и застройка городских и сельских поселений. - Астана, 2003 2. Шепелев Н.П., Шумилов М.С. Реконструкция городской застройки: Учебник для строительных специальных вузов - М.; Высшая школа, 2000 3. Кобышева Н.Ф. Справочно-информационный материал по выполнению работ по планировке, застройке и реконструкции городских территории - рукописный вариант, кафедра САД, МиТ ВКГТУ, 2000 -2005. 4. Журналы: Жилищное строительство - М.,2002 - 2005, "Жилищное и коммунальное хозяйство" - М, - 2002 -2005