Математика

Сипаттама: Сызықтық және векторлық алгебра элементтері; аналитикалық геометрия элементтері; математикалық талдауға кіріспе; бір және көп айнымалы функциялардың дифференциалдық есептелуі, олардың қосымшалары; интегралдық есептелер. Осы бөлімдерде қарастырылатын қазіргі заманғы математика әдістері ғылымның түрлі салаларындағы құбылыстарды моделдеуге және зерттеуге, мәселелерді шешуді практикалық нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Жоғары оқу орнында математиканы оқытудың мақсаты: студенттердің қолданбалы мәселелерді шешуге қажетті математикалық ақпараттың негіздерімен таныстыру және әдістерін меңгеру, студенттердің кәсіптік қызметінде практикалық есептерді шешу және сипаттаудың математикалық әдістері туралы ғылыми және практикалық түсініктерін қалыптастыру болып табылады
Міндет
  • 1. Пәнді оқытудың міндеттері классикалық математиканың іргелі ұғымдарын, заңдары мен теорияларын, нақты есептерді шешудің әдістері мен тәсілдерін меңгеру, оқыған математикалық әдістерді қолдана білу,ғылыми дүниетаным мен логикалық ойлауды қалыптастыру болып табылады.
Негізгі әдебиет
  • 1 Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа. – М.: Наука, 2010. 2. Бугров Я.С., Никольский С.М. Высшая математика: Задачник. – М.: Физматлит, 2009. 3. Пискунов И.С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов. – М.: Интеграл-Пресс, 2011. – Т.1,2. 4. Рябушко А.П., Бархатов В.В. и др. Индивидуальные задания по высшей математике.- Минск: Высшая школа, 2010, Т.1,2,3.